www.krestanka.cz

Školní poradenské pracoviště Křesťanské základní školy Jihlava
 
 Titul, jméno, příjmení  Funkce ve ŠPP Specializace  Pracovní činnost ve ŠPP
 
Mgr. Šárka Glösslová
 Vedoucí školního poradenského pracoviště
 
Odborný garant v poradenské činnosti Společné vzdělávání
 
Odborný konzultant s poradenskými centry, institucemi a zákonnými zástupci v rámci své funkce
 
Koordinátor inkluze podpůrné sítě v Jihlavě 
 Certifikovaný lektor MŠMT
pro Společné vzdělávání
 
Komunikace s odbornými pracovišti MŠMT, SPC, PPP
 
Legislativní proces školského zákona a jeho implementace ve vzdělávání
a výchově žáků se SVP

 
Garance etického chování mezi žáky, zákonnými zástupci
a pedagogy

 
Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání
 
Mentoring 
Implementace Školského zákona při výchově a vzdělávání žáků se SVP
 
Podpora ve vzdělávání žáků 2. – 5. stupně PO 


Zajištění odborného personálního obsazení
 
Zpracování odborných posudků
a zpráv

 
Rozdělení kompetencí k odborné činnosti a jejich kontrola
 
Mgr. Marcela Došková
 
 
Odborný garant organizačního zajištění legislativního procesu
 
Odborný konzultant pro činnost
v profesním rozvoji pedagogů
 
 
Koordinátor uvádění do praxe
 
 
Certifikovaný lektor MŠMT
 pro Společné vzdělávání
 
Legislativní proces v inkluzivním vzdělávání
 
Zajištění normované finanční náročnosti v souladu se školní matrikou
 
Vedení začínajících pedagogů
 
Mentoring
Podklady a kontrola legislativního procesu ve školní matrice
 
Profesní rozvoj pedagogů v oblasti inkluze
 
Žádosti zákonného zástupce
a rozhodnutí ředitelky školy
  1. přestup žáka
  2. předmět SPP a IVP
  3. zařazení do třídy zřízené dle §16 odst. 9
  4. informovaný souhlas
Mgr. Leona Šímová
 Odborný garant
pro
metodickou odbornou činnost se žáky
s rizikovým chováním
 
Odborný konzultant s poradenskými centry, institucemi a zákonnými zástupci v rámci své funkce
 
Koordinátor ŠVP
Koordinátor ICT 
 Metodička prevence
 Školní parlament
Spolupráce s OSPOD
 
Certifikovaný lektor MŠMT pro Společné vzdělávání
 
Legislativní proces v inkluzivním vzdělávání
 
Vedení pedagogů a organizace mimoškolní činnosti ŠD, ŠK
 
Mentoring
 Spolupráce a aktivní činnost – OSPOD, Policie ČR, Probační
a mediační služba, Vrakbar Jihlava

 
Prevence a spolupráce se žáky
a jejich zákonnými zástupci – výchovná komise
 
Zpracování MPP, IvýP
 
Zpracování odborných posudků a zpráv
 
Mgr. Šárka Skasko
 Odborný garant zajišťující
metodickou odbornou pomoc pro žáky
se SVP
 
Odborný konzultant se ŠPZ, institucemi a zákonnými zástupci v rámci své funkce
 
Koordinátor ŠVP
Koordinátor inkluze
Výchovná poradkyně
Inkluzivní vzdělávání a výchova
 
Legislativní proces v inkluzivním vzdělávání
 
Komunikace s odbornými pracovišti SPC, PPP, spolupráce s OSPOD
 
Organizační zajištění asistentů pedagoga a speciálních pedagogů
 
Mentoring
Vedení asistentů pedagoga
 
Spolupráce a aktivní činnost s odbornými pracovišti
 
Spolupráce se žáky a jejich zákonnými zástupci – výchovná komise
 
Podpora a zajištění vzdělávání
1. stupeň PO
 
Zpracování PLPP , IVP,
odborných posudků a zpráv
 Titul, jméno, příjmení  Funkce ve ŠPP Specializace  Pracovní činnost ve ŠPP
 Mgr. Lenka Válalová  Odborné vedení speciálních pedagogů školy  Speciálně pedagogické poradenství – diagnostika
 
Předměty speciálně pedagogické péče – obsah a garance odborné výuky
Diagnostika v rámci PLPP
 
Spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence
 
Logopedie – vedení logopedických a dyslektických asistentů
 Mgr. Helena Jordánová  Odborný pracovník ŠPP
Speciální pedagog
 Český jazyk, speciální pedagogika
Znaková řeč
surdopedie a psychopedie 
 Odborný posudek
PLPP, IVP 
 Bc. Tomáš Novák
 Odborný pracovník ŠPP
Speciální pedagog
Koordinátor sexuální výchovy 
Speciální pedagogika - vychovatelství
Problematika sexuální výchovy 
 Odborný posudek
PLPP, IVP 
 
Mgr. Tereza Milfajtová
 
 
Odborný pracovník ŠPP
Speciální pedagog
 
Psychopedie, Somatopedie
 
 
Odborný posudek
PLPP, IVP 
 
Mgr. Petra Mlčáková
 
 Odborný pracovník ŠPP
Speciální pedagog
 Autismus
Znaková řeč, Somatopedie,
Tyflopedie, Logopedický asistent
 Odborný posudek
PLPP, IVP  
 Mgr. Hana Pacltová
 Odborný pracovník ŠPP
Speciální pedagog
 Speciální pedagogika – vychovatelství
Specializace psychopedie
Logopedie 
Odborný posudek
PLPP, IVP 
Sociální zázemí žáků
 
Mgr. Dana Patočková
 Odborný pracovník ŠPP
Speciální pedagog
 
Logopedie
Vývojové poruchy učení
 
 
Odborný posudek
PLPP, IVP 
 
Bc. Romana Průšová
 
Odborný pracovník ŠPP
Zdravotní sestra
 
Specifika ošetřovatelské péče
u dětí s onemocněním srdce
 
Pedagog
Všeobecná zdravotní sestra
 
 Mgr. Miroslava Pykalová  
Odborný pracovník ŠPP
Speciální pedagog
 
 
Somatopedie,
Tyflopedie, Psychopedie
 
 
Odborný posudek
PLPP, IVP 
 Titul, jméno, příjmení
 Funkce ve ŠPP
Specializace  Pracovní činnost ve ŠPP
 Mgr. Michaela Burghardt  Odborný pracovník ŠPP Logopedický a dyslektický asistent
 
Náprava logopedických
a dyslektických vad
 
Mgr. Hana Chaurová
 
 Odborný pracovník ŠPP Logopedický a dyslektický asistent
Náprava logopedických
a dyslektických vad
 
 Titul, jméno, příjmení  Funkce ve ŠPP Specializace  Pracovní činnost ve ŠPP
Caklová Ivana, DiS.
Čamrová Jitka
Klimešová Tereza
Mojčáková Tereza
Průšová Zdeňka
Svobodová Monika
Švancarová Dana
  Asistent pedagoga Logopedický asistent   Asistence u žáků při
nápravě logopedických vad
 
Copyright © 2022 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.