www.krestanka.cz

Kritéria pro udělování výchovných opatření


Kritéria pro udělování výchovných opatření
 
Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění, opatření k posílení kázně.
 
I. POCHVALY
 
1. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelkou školy udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci, např.:
 • za účast ve školním kole sportovních a předmětových soutěží,
 • za aktivní přístup k plnění školních povinností,
 • za vylepšování třídního a školního prostředí,
 • za jednorázovou pomoc při organizaci školních akcí (soutěže, výlety, exkurze).
2. Ředitelka školy může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci např.:
 • za výtečné výsledky v okresních a krajských kolech sportovních a předmětových soutěží a olympiád,
 • za samostatnou celoroční práci ve prospěch dobrého jména školy,
 • za zvlášť významné činy ve prospěch města (ekologické aktivity, protidrogová prevence, individuální sportovní úspěchy v celostátním měřítku).
 
II. OPATŘENÍ K POSÍLENÍ KÁZNĚ
 
Při porušení povinností stanovených školním řádem:
 
1. Třídní učitel může žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit:
 
Napomenutí třídního učitele: 
 • za opakované zapomínání domácích úkolů a pomůcek na vyučování,
 • za zapomínání žákovské knížky,
 • za neslušné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy,
 • za neplnění povinností služby (tabule, pořádek ve třídě),
 • používání mobilů a MP3 ve vyučování a pořizování fotografických, audio či video záznamů z vyučovacích hodin,
 • za opakované pozdní příchody,
 • za neukázněné chování v hodinách a o přestávkách (není v souladu se školním řádem).
Důtku třídního učitele: 
 • za časté opakování přestupků, za které již bylo uděleno napomenutí třídního učitele,
 • za neomluvenou absenci – do 10 hodin,
 • za opakované nevhodné chování vůči spolužákům, zaměstnancům školy i ostatním dospělým osobám ve škole,
 • za podvody a lhaní.
2. Ředitelka školy může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit:
 
Důtku ředitelky školy: 
 • za vědomé a záměrné ničení školního majetku,
 • za nepřístojné a nevhodné chování, které by mohlo v konečném důsledku ohrozit zdraví žáka a spolužáků, či poškodit vybavení a majetek školy,
 • za šikanu v počátečních stadiích (ostrakismus),
 • za porušení zákazu nošení pyrotechniky a dalších nebezpečných předmětů ohrožujících zdraví,
 • za krádeže menšího rozsahu,
 • za neuposlechnutí pokynů učitele při školních akcích, při nichž je třeba dbát na zvýšenou opatrnost a ochranu zdraví (TV, plavecký výcvik, výlet, exkurze, LVVZ, kulturní akce mimo budovu školy, přesun po komunikacích atp.),
 • za neomluvenou absenci – od 11 do 20 hodin,
 • za nepovolené opuštění budovy nebo školní akce.
Ředitelka školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení pochvaly, napomenutí nebo důtky prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Třídní učitel zaznamená udělení výchovného opatření do dokumentace školy.
 
III. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ
 
Velmi dobré 
 • chování žáka je v souladu se školním řádem školy,
 • má pěkný vztah ke spolužákům, vyučujícím a ostatním pracovníkům školy,
 • svým chováním přispívá k přátelské atmosféře ve škole.
Uspokojivé 
 • žák se opakovaně dopouští závažného porušení školního řádu, chování žáka narušuje kolektiv třídy a zhoršuje podmínky pro práci spolužáků a vyučujících,
 • za psychickou a fyzickou šikanu spolužáků nebo vyučujících,
 • za hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy a spolužákům,
 • za opakované krádeže,
 • za neomluvenou absenci – od 21 hodin do 30 hodin,
 • za porušení zákazu kouření, požívání alkoholu, nošení, držení, distribuci, manipulaci a zneužívání návykových látek během školního vyučování nebo v prostorách školy a při akcích pořádaných školou,
 • za porušení zákazu vstupu do školy i na všechny akce pořádané školou pod vlivem návykových látek,
 • za porušení zákazu nošení nebezpečných předmětů do školy a na školní akce.
Neuspokojivé  -  (je oznámeno odboru sociálních věcí)
 • soustavně se dopouští závažných i méně závažných přestupků – opakované přestupky, za které se uděluje 2. stupeň z chování,
 • svým chováním závažným způsobem narušuje činnost kolektivu, dopouští se přestupků v mravním chování a ohrožuje výchovu ostatních žáků,
 • úmyslné ublížení s následky a za pokročilou nebo opakovanou šikanu spolužáků nebo vyučujících,
 • za neomluvenou absenci – od 30 hodin,
 • žák opakovaně porušuje zákaz kouření, požívání alkoholu, nošení, držení, distribuci, manipulaci a zneužívání návykových látek a zákaz nošení nebezpečných předmětů během školního vyučování nebo v prostorách školy a při akcích pořádaných školou,
 • za opakované porušení zákazu vstupu do školy i na všechny akce pořádané školou pod vlivem návykových látek.
 
 1. Tato pravidla mohou být změněna pouze usnesením řádné pedagogické rady na návrh jednotlivých pedagogických pracovníků. 
 2. Při hrubém porušení školního řádu nemusí snížené známce z chování předcházet jiné výchovné opatření k posílení kázně.
 3. Při hodnocení chování se přihlíží k věku, k diagnostikované specifické poruše chování a všechna opatření k posílení kázně se posuzují individuálně. 
 4. O udělení a důvodech sníženého stupně z chování informuje třídní učitel žáka a jeho zákonného zástupce. 
 5. Důvody udělení sníženého stupně z chování zaznamená třídní učitel do dokumentace školy. 
 6. Jakákoliv známka z chování (případně slovní hodnocení chování) není výchovným opatřením, ale vyjadřuje hodnocení chování žáka v průběhu pololetí školního roku. Typ uloženého kázeňského opatření je dán závažností jednání, neplatí pravidlo posloupnosti od „napomenutí k důtkám“.
 
 
 
Směrnice nabývá účinnosti dnem 4. 9. 2017.                                                                  Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy
 
 
 

 

Copyright © 2018 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.