www.krestanka.cz

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3,
586 01 Jihlava

PROGRAM  -  zasedání školské rady  - 8. 11. 2019 
 
 1. Schválení všech dokumentů pro školní rok 2019/2020
 2. Schválení dokumentu Výroční zpráva 2018/2019
 3. Změny v pedagogickém sboru
 4. Vzdělávání a zvýšení kvalifikace pedagogů
 5. Inkluzivní vzdělávání
 6. Plány na školní rok 2019/2020
 7. Diskuse – podněty a připomínky členů rady

1)       Školská a pedagogická rada schválila všechny dokumenty školy.
Školská rada byla seznámena se všemi dokumenty školy, které byly dne 29. 8. 2019 schváleny Pedagogickou radou KZŠ Jihlava.
 

Dokument č. 1 - Organizační zajištění
 
 • dozory nad žáky a uvolňování žáka v průběhu vyučování
 • pověření garantů a zařazení zaměstnanců – zodpovědnost jednotlivců

Dokument č. 2 -  Učební plány
 
 • zařazení prvků bezpečnosti do ŠVP ZŠ
 • předměty SPP
 • rozšiřující učivo: Finanční gramotnost, Dopravní výchova, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Korupce, Obrana vlasti, Rodinná a sexuální výchova, předmět Výchova ke zdraví

Dokument č. 3 - Vnitřní směrnice školy
 
 • organizační řád, pracovní řád, provozní řád
 • školní řád, organizace a zajištění speciálních tříd, školní družiny a školního klubu
 • kritéria pro udělování výchovných opatření
 • postup při řešení problémů se žáky a rodiči nejen ze sociálně znevýhodněného prostředí

Dokument č. 4 - Plány práce
 
 • podle podmínek a charakteru činnosti jsou v plánech práce pojmenována bezpečnostní rizika a jejich odstranění.

Dokument č. 5 - Informační technologie
 
 • režim a bezpečnost práce s počítačem
 • zodpovědnost pedagogů; provozní řády OU

Dokument č. 6 - Koncepční záměr rozvoje školy 2016 – 2021
 
 • bezpečnost je nezbytnou součástí plánování rozvoje školy

Dokument č. 7 - Prevence rizikového chování
 
 • samostatný dokument v rámci vnitřních směrnic, který analyzuje školní prostředí
  a předkládá Krizový plán, diagnostiku a vyšetřování šikany, plán metodičky prevence, strategii předcházení a řešení školní neúspěšnosti

Dokument č. 8 - Společné vzdělávání v praxi
 
 • opatření, která prokazují podmínky pro inkluzívní vzdělávání, spolupráce se subjekty vyvíjejícími aktivity v oblasti inkluze (složky integrovaného záchranného systému a orgány místní správy)

Dokument č. 9 - Vnitřní směrnice školy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 
 • samostatný dokument k zajištění bezpečnosti – pokyny
 • poučení o bezpečnosti ve všech oblastech vzdělávání ve školním i mimoškolním prostředí
 • lékárničky a jejich vybavení; evidence úrazů; organizace první pomoci
 • výchova ke zdraví; provozní řády učeben

Dokument č. 10
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (Běžné třídy a Speciální třídy)
 
 • seznam žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných a speciálních třídách – zajištění jejich bezpečnosti je realizováno samostatnou vnitřní směrnicí

Dokument č. 11
 
 • Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Kritéria pro udělování výchovných opatření
 
2)      Školská a pedagogická rada schválila Výroční zprávu za rok 2018/2019
Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2018/2019 společně s pedagogickou radou dne 21. 10. 2019. Zpracovaný dokument byl předán zřizovateli a současně zveřejněn na stránkách školy www.krestanka.cz.
 
3)      Změny v pedagogickém sboru - přijatí pedagogové
Burgon Patrick                      asistent pedagoga
Caklová Ivana DiS.               asistentka pedagoga, vychovatelka
Koumarová Marcela              asistentka pedagoga
Novák Tomáš Bc.                  asistent pedagoga, vychovatel
Průšová Zdeňka                    asistentka pedagoga

4)         ŠR byla seznámena se  vzděláváním a zvýšením kvalifikace pedagogů
Bc. Hanka Pacltová - VŠ – speciální pedagogika, magisterské studium
Bc. Tomáš Valík - VŠ – II. stupeň, magisterské studium
Bc. Marcela Vaňková - VŠ – II. stupeň, magisterské studium
Mgr. Petra Mlčáková – VŠ – speciální pedagogika

5)         Inkluzivní vzdělávání
 
 • individuální přístup, využití asistentů pedagoga
 • pedagogická intervence, předměty SPP
 • vytvoření osobních karet žáků a postupné úpravy v IVP
 • začlenění žáků s PO do mimoškolní činnosti                                             
6)         Plány na školní rok 2019/20
 
 • nákup pomůcek pro žáky s PO, obnova a nákup techniky, nákup lavic a židlí
 • nákup a doplnění učebnic a pracovních sešitů
 • zájezd do zahraničí Drážďany, lyžařský kurz, turistický kurz
 • nové mzdové výměry pro všechny zaměstnance od ledna 2020
 • projekt „Šablony II“ (DPP pro pedagogy a pomůcky pro žáky)
 • projekt „I KAP-I“ ve spolupráci s KÚ Vysočina
 • spolupráce s vysokými školami
 • návštěvy (náslechy v hodinách), praxe studentů středních škol
 • uvádění nových asistentů pedagoga do praxe
 • praktické maturitní zkoušky – spolupráce se SŠ sociální U Matky Boží Jihlava
 
7)         Diskuse
Předseda:___________________________________________________________________
Členové:____________________________________________________________________
Zapisovatelka a členka_________________________________________________________                         
Ředitelka školy:______________________________________________________________
 
 
V Jihlavě dne 8. 11. 2019
 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.