www.krestanka.cz

Školní poradenské pracoviště (pravidla při konzultaci)
 
Školní poradenské pracoviště KZŠ Jihlava je tým odborníků v rámci školy, poskytující pomoc všem zúčastněným stranám dle stanovených kompetencí (§11)
 • dodržujeme etické zásady, především s ohledem na zdravotní nebo sociální stav žáka a jeho rodiny
 • poskytujeme dostatečný prostor pro konzultaci – podoba informovaného souhlasu
 • zákonný zástupce musí být vždy informován tak, aby vše pochopil a mohl klást otázky
 • zákonný zástupce má právo si ponechat čas na rozmyšlenou – nenutíme do odpovědi nebo podpisu
 • pokud nic nebrání tomu, aby byl přítomen samotný žák, tak tuto možnost upřednostňujeme
 • poskytujeme odborné informace, které jsou ověřené, případně danou problematiku konzultujeme s dalším odborníkem
 • za kvalitu informací je odpovědný poskytovatel dle řešené problematiky (ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, metodička prevence, speciální pedagog, odborní pracovníci v rámci školy, vedení ŠD, ŠK…)
 • zohledňujeme případná nereálná očekávání a předsudky
 • na počátku rozhovoru sdělujeme pozitivní informace a dodržujeme respekt a toleranci
 • neposkytujeme informace charakteru uzavřených soudů, které vyvolávají dojem neměnnosti situace
 • závažné informace sdělujeme tak, aby nevyvolávaly strach a bezradnost
 • vysvětlujeme situaci a současně navrhujeme opatření
 • je nutné stanovit způsob sdělování nových informací, stanovení dalšího setkání, pracovníka, který bude i nadále informace sdělovat
 • spolupracujeme a svoláme setkání s OSPOD tehdy, jestliže selhaly předchozí možnosti k dohodě o poskytování podpůrných opatření
 
Zákonnému zástupci a žákovi musí být při společném setkání, vyjednávání podmínek pro vzdělávání, nedodržování práv a povinností apod., zachována veškerá důstojnost. Totéž platí i pro pedagoga, který nemusí tolerovat nevhodné chování nebo slovní útoky ze strany zákonného zástupce.
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.