www.krestanka.cz

Pedagogická intervence
 
Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku a k rozvoji učebního stylu žáka.
 
Pedagogická intervence se poskytuje jako opatření prvního stupně na základě rozhodnutí ředitele v základních školách, školních družinách, školních klubech a středních školách všech zřizovatelů. Nadále však zůstává zachována možnost, aby pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření prvního stupně doporučilo také školské poradenské zařízení, je-li to v zájmu konkrétního žáka.
V takovém případě bude pedagogická intervence zahrnuta v doporučení vystaveném školským poradenským zařízením v oddíle IV „Podpůrná opatření jiného druhu“.
 
Cílem je umožnit škole cíleně intervenovat v případech, kdy žák potřebuje podporu ve školní práci, a minimalizovat tak riziko školní neúspěšnosti a dalších negativních jevů. Záměrem je zajištění potřebné flexibility v organizaci, formě i délce poskytování této podpory, a to i bez návštěvy školského poradenského zařízení. Pedagogická intervence se změnou svého pojetí a přesunem mezi podpůrná opatření prvního stupně stává dostupnou okamžikem identifikace žákovy potřeby a prakticky ihned je možné zahájit její poskytování.
 
Postup školy
Jestliže učitel při běžné pedagogické práci shledá, že žák nenaplňuje očekávané vzdělávací výstupy nebo je naopak naplňuje nad očekávání, zahájí proces identifikace potřeby a návrhu případné podpory. Pokud není třídním učitelem žáka, třídního učitele kontaktuje a o situaci ho informuje.
 
Následně je vhodné svolat schůzku osob účastnících se výchovně vzdělávacího procesu, ideálně za přítomnosti žáka, pedagogů, kteří žáka vyučují, zákonného zástupce, školního poradenského pracovníka (výchovného poradce, metodika prevence, speciálního pedagoga, školního psychologa) a ředitelky školy, která o případném podpůrném opatření rozhoduje. Návrh na schůzku může podat kdokoliv z výše uvedených. Je vhodné vést žáky k tomu, aby dokázali rozpoznat své potřeby a o případnou podporu si řekli.
Cílem této schůzky je snaha o identifikaci možné příčiny vzdělávacích obtíží nebo v případě nadaného žáka oblastí, ve kterých dosahuje mimořádných výsledků. Následují návrhy na podpůrná opatření a jejich korelace s možnostmi školy.
 
Tento návrh může škola zpracovat do plánu pedagogické podpory či jiného obdobného interního dokumentu. Forma ani rozsah tohoto dokumentu nejsou pevně stanoveny.
 
V případě, že se výše uvedené schůzky zákonný zástupce neúčastní, škola ho informuje o přijatých opatřeních.
 
Příklady indikací, pro které je pedagogická intervence vhodná:
 • zdravotní omezení,
 • delší nemoc,
 • nezvládnutí distanční výuky,
 • nedostatečné výsledky v dosahování očekávaných výstupů,
 • málo podnětné rodinné prostředí,
 • nedostatečná vnitřní motivace žáka,
 • střídání škol např. z důvodu střídavé péče,
 • málo podnětné sociokulturní zázemí,
 • nefunkční sociální vztahy ve třídě,
 • možná oběť šikany,
 • nesamostatnost při plnění úkolů jak při výuce, tak v domácím prostředí,
 • nesamostatnost při využívání učebních zdrojů či technologií,
 • úzkostnost, například z důvodu tlaku okolí na výkon,
 • dílčí oslabení v některých oblastech v důsledku nadání v oblastech jiných,
 • potřeba rozvoje nadání,
 • výrazný zájem o určitou vzdělávací oblast,
 • znalosti z určité vzdělávací oblasti nad rámec školního kurikula,
 • vynikající výsledky v dosahování očekávaných výstupů,
 • žák se intenzivně věnuje určitému oboru i v zájmových aktivitách atp.
 Možná dílčí opatření, která lze zahrnout do pedagogické intervence:
 • úprava pedagogických strategií,
 • srozumitelnější formulace vzdělávacích cílů,
 • úprava způsobu zadávání učebních úkolů,
 • úprava způsobu zadávání úloh určených k hodnocení,
 • vysvětlení hodnocení a vztahu mezi učebními aktivitami a hodnocením,
 • výroba či nákup a používání jednoduchých podpůrných učebních pomůcek /přehledů/ pracovních listů či sešitů,
 • příprava zadání pro domácí přípravu a domácí procvičování,
 • podpora vytváření návyků a postupů souvisejících s domácí přípravou,
 • cílená individualizace přímo ve vyučování,
 • individuální pomoc s plněním úkolů,
 • cílená rozvíjení klíčových kompetencí k učení a k řešení problémů,
 • intenzivnější práce s dovednostmi žáka získanými mimo školu (např. v neformálním vzdělávání, při volnočasových aktivitách nebo získáváním funkčních dovedností od rodičů či prarodičů – např. řemeslo, chovatelství, umělecká činnost atp.),
 • příprava podnětných studijních úkolů pro nadané,
 • uvádění učebních témat do souvislostí,
 • zařazování rozšiřujícího učiva,
 • příprava komplexnějších úkolů pro nadané,
 • pomoc s vyhledáváním dalších učebních zdrojů,
 • práce s obtížností a jejím zvyšováním do úrovně, kterou žák zvládne,
 • další činnosti rozvíjející nadání, případně kompenzující oslabené oblasti tak, aby v nich nadaný žák dosáhl alespoň minimální úrovně stanovených cílů,
 • využívání různorodých učebních materiálů, podpora časté sebereflexe atd.
V případě indikací pro aplikaci pedagogické intervence je možné tuto intervenci zahájit prakticky okamžitě. Není tedy nutné absolvovat standardní (dosud užívaný) postup pro vyšetření ve školském poradenském zařízení (ŠPZ). Pedagogickou intervenci je možné poskytnout žákovi samostatně (individuální PI) případně je možné (pokud je to smysluplné a přinášející pozitivní efekt) jej zařadit do skupiny žáků, kde již PI probíhá (skupinová PI).
 
Pedagogickou intervenci může vést pedagog – učitel, vychovatel, asistent pedagoga, speciální pedagog ve vztahu k obsahu a cíli intervence. O zahájení realizace pedagogické intervence rozhoduje ředitelka školy.
 
V případě, že indikací výukových obtíží jsou např. zdravotní postižení (zrakové, sluchové, tělesné, mentální), vady řeči, podezření na závažné vývojové poruchy učení a chování nebo kombinace více těchto postižení, doporučuje škola zákonnému zástupci vyšetření ve ŠPZ. Stejně jako doposud do doby, než škola obdrží doporučení od školského poradenského pracoviště, poskytuje žákovi podpůrná opatření prvního stupně.
 
Je vhodné, aby docházelo k průběžnému vyhodnocování efektivity a úspěšnosti pedagogické intervence a případné úpravě dílčích opatření. Celkové vyhodnocení provede škola nejdéle do 3 měsíců. Při tomto celkovém vyhodnocení, do kterého je vhodné zapojit všechny zúčastněné, je navržen další postup. V ideálním případě při odstranění příčin či kompenzaci obtíží je možné pedagogickou intervenci ukončit. Pokud obtíže přetrvávají, je třeba vyhodnotit, zda přijatá opatření přinášejí postupné zlepšení a má smysl v nich pokračovat i v následujícím období, nebo zda efektivní nejsou a je třeba žákovi doporučit vyšetření ve školním poradenském zařízení.
Do doby, než škola obdrží doporučení, pokračuje v poskytování podpůrných opatření prvního stupně.
 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.