www.krestanka.cz

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivním vzděláváním se škola zabývá od roku 1991. Školní vzdělávací program podrobně doplňují samostatné dokumenty Společné vzdělávání v praxi, tj. vnitřní směrnice, a Podpůrná opatření v praxi – metodická příručka pro pedagogické pracovníky a rodiče, kterou zpracovali pedagogové naší školy.

Společné vzdělávání v praxi se dotýká nejen konkrétních stupňů podpory a jejich uplatnění v běžných a speciálních třídách, ale obsahuje i personální, organizační a legislativní podmínky. Členové školního poradenského pracoviště vytvořili ucelený dokument Podpůrná opatření v praxi – metodická příručka pro pedagogické pracovníky a rodiče o speciálních vzdělávacích potřebách. Nejedná se o popis všeobecně známých diagnostikovaných poruch, ale o pomůcku v podobě odborné práce, která je založena na dlouholeté praxi a slouží pro potřeby pedagogů, zákonných zástupců a žáků Křesťanské základní školy Jihlava.
Metodická příručka je zaměřená na poruchy učení a chování, řečové vady, autismus, Downův a Aspergerův syndrom, lehké mentální postižení a psychické poruchy u žáků, se kterými máme praktické zkušenosti.

Školní poradenské pracoviště KZŠ Jihlava zajišťuje, podporuje a realizuje vzdělávání a výchovu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka probíhá v devíti běžných a v devíti speciálních třídách zřízených pro žáky s mentálním nebo jiným druhem postižení. Kvalifikace pedagogů, specializace ve speciální pedagogice a asistenti pedagoga jsou zárukou pro kvalitní výuku a zajištění psychické pohody žáků s potřebou podpůrných opatření. Speciální pedagogové vytvářejí podporu nejenom žákům, zákonným zástupcům, ale i dalším vyučujícím, kteří žáky se SVP vyučují.
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.