www.krestanka.cz

Zápis školské rady č. 1 / 2019                                                                            V Jihlavě 22. 4. 2019          

První zasedání školské rady v roce 2019 bylo svoláno ředitelkou školy Mgr. Šárkou Glösslovou na základě Zákona č. 561 / 2004 Sb., školský zákon, § 167.

 Program zasedání školské rady

 1. Plán práce do června 2019

2. Předpokládané personální změny ve školním roce 2019/2020

3. Asistenti pedagoga a vychovatelé

4. Zápis do 1. třídy

5. Ředitelské volno

6. Závěr školního roku

7. Zápis z jednání

 1. Plán práce do června 2019

-       seznámení s novou legislativou (např. změny v doporučení pro žáka se SVP)

-       nákup materiálu, pomůcek, učebnic

-       opravy a výmalba

-       obnova vybavení tříd

-       projekty EU – ukončení Šablony I; schválení a zahájení projektu Šablony II

-       projekt EU ve spolupráci s KÚ Vysočina

-       nákup technického vybavení (notebooky, tablety, Lego, Merkur, měřicí technika…)

-       příprava a zadání objednávek na rekonstrukci nové odborné učebny

-       seznámení se s výsledky zápisu do 1. třídy (písemná forma bez osobních údajů)

-       přijetí nových pedagogů a asistentů pedagoga

 2. Předpokládané personální změny ve školním roce 2019/2020

-       seznámení s personálním obsazením (učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga)

-       přijetí nových pedagogů bude provedeno s ohledem na počet žáků a rozdělení tříd (dělení budoucího 6. ročníku)

3. Asistenti pedagoga a vychovatelé

V současné době je ve škole 17 asistentek pedagoga, které pracují v běžných a speciálních třídách. Vzhledem k rostoucímu počtu dětí se SVP je nutné přijmout další asistenty a posílit také školní družinu a školní klub.

 4. Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se uskutečnil 12. a 13. 4. 2019. Bylo přijato 17 žáků, z toho 2 mají odklad povinné školní docházky.

 5. Ředitelské volno

Ve dnech 9. 5. – 10. 5. 2019 bude vyhlášeno ředitelské volno dle zákona č. 561 / 2004 Sb., §24. Zřizovateli a zákonným zástupcům našich žáků bylo udělení ředitelského volna oznámeno
s předstihem a prokazatelným způsobem. Důvodem je oprava vodovodního řadu, odstávky vody
a elektřiny.

 6. Závěr školního roku

Žáci se připravují na školní akademii na konci školního roku, která se uskuteční 26. 6. 2019 v DKO Jihlava.

 7. Zápis z jednání

Zápis školské rady byl uzavřen a odsouhlasen všemi členy.

   

Podpisy:  

Předseda za zákonné zástupce pan Josef Pykal                                                                                             

Místopředseda za zřizovatele farář P. Mgr. Grzegorz Bajon                                                             

Zapisovatel za pedagogický sbor Mgr. Marcela Došková                                                                 

 

 

 

Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.