www.krestanka.cz

Předměty speciálně pedagogické péče
 
Ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami lze využít disponibilní časovou dotaci na zařazení předmětů speciální pedagogické péče, je - li toto podpůrné opatření žákovi doporučeno školským poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasí s jeho poskytováním. Při jejich zařazení je dodržen nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin.
 
S ohledem na nejčastější vzdělávací potřeby žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními byly do ŠVP zařazeny předměty:
 
I. stupeň
Dramatická výchova
Logopedická a dyslektická péče
Cvičení z anglického jazyka

Matematická cvičení
Zdravotní tělesná výchova
 
II. stupeň
Cvičení z českého jazyka
Dramatická výchova
Cvičení z matematiky
Cvičení z anglického jazyka

Zdravotní tělesná výchova 
 
 
Počet hodin speciálně pedagogické péče (PSPP) může školské poradenské zařízení (ŠPZ) v rámci podpůrných opatření určit konkrétnímu žákovi. Liší se podle jednotlivých stupňů podpory.  PSPP se doporučuje všem žákům od podpůrného opatření druhého stupně. Předmět PSPP je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy školy nebo ŠPZ.
 
Výuka bude probíhat jako individuální nebo skupinová (max. 4 žáci). Organizace výuky PSPP je v kompetenci ředitelky školy. Ostatní žáci, kteří nebudou mít doporučení ŠPZ k tvorbě IVP, se vzdělávají podle platného ŠVP.
Vyhláška stanovuje pro jednotlivé stupně podpůrných opatření konkrétní počty hodin PSPP za týden (např. pro podpůrná opatření druhého stupně 1 hodina, třetího stupně 3 hodiny, čtvrtého stupně 4 hodiny).
Zajištění PSPP u konkrétních žáků je ale vždy podmíněno doporučením školského poradenského zařízení. Toto doporučení bude obsahovat kromě údaje o zařazení PSPP, počet hodin výuky PSPP a kód NFN (normované finanční náročnosti), který ředitelka školy uvádí v rámci předávání individuálních dat ze školních matrik, aby mohly být přiznány finanční prostředky na realizaci výuky PSPP.
To jak bude výuka PSPP organizována, je zcela v kompetenci ředitelky školy.  Odvíjí se to například od skutečnosti, zda bude poskytováno toto podpůrné opatření více žákům školy a to v podobné oblasti PSPP nebo bude poskytování PSPP dané oblasti jen jednotlivým žákům, od možností personálního zabezpečení výuky.
 
Zajištění PSPP je možné jak nad rámec celkové povinné časové dotace (nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem)  tak v rámci výuky. Jedná se o žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby dané jejich zařazením (LMP, ZŠS).  
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.