www.krestanka.cz

Plán pedagogických a klasifikačních porad

Plán pedagogických a klasifikačních porad


30. srpna 2018 – schválení návrhu dokumentu Výroční zpráva 2017/2018
                                   
Schválení dokumentu č. 1 - Organizace práce na školní rok 2018/2019 
 
 • volitelné a nepovinné předměty, zájmové kroužky, školní klub
 • pověření garantů
 • zařazení zaměstnanců, kvalifikace pedagogů, správci kabinetů a odborných učeben
 • dozory – met. pokyn č.j. 37 014/2005-25
 
Schválení dokumentu č. 2 - Učební plány 2018/2019
 
Schválení dokumentu č. 3 - Vnitřní směrnice školy 2018/2019 
 
 • organizační řád
 • pracovní řád
 • spisový a skartační řád
 • organizace a zajištění speciálních tříd
 • výchovná komise
 • vyplňování povinné dokumentace
 • vyplňování doložky o získání stupně základního vzdělávání na vysvědčení
 • školská rada
 
Schválení dokumentu č. 4 - Plány práce na školní rok 2018/2019
 
 • roční plán školy, předběžný plán akcí
 • Výukový program péče o chrup
 • Environmentální vzdělávání
 • plán pedagogických a klasifikačních porad
 • plán práce předmětových komisí a metodických sdružení
 • plán práce výchovné poradkyně, Výchova k volbě povolání
 • plán práce metodika prevence, Minimální preventivní program
 • plán práce ve školní družině, plán práce ve školním klubu
 • plán práce – autoevaluace, plán hospitační a kontrolní činnosti
 • plán ICT, plán školské rady
 
Schválení dokumentů pro školní rok 2018/2019
 
 • Školní řád, klasifikační řád a kritéria pro udělování výchovných opatření
  Zajištění bezpečnosti (včetně řádů učeben)
 • Inkluzívní vzdělávání, ŠVP
 • Informační technologie a prezentační technika
 • Prevence rizikového chování
 • Individuální a skupinová integrace
  
Říjen 2018 - mimořádná pedagogická rada
Schválení výroční zprávy
 
13. listopadu 2018
 
 • hodnocení prospěchu a chování za1. čtvrtletí
 • hodnocení přechodu žáků z I. na II. stupeň
 • plnění osnov a učebních plánů
 • hodnocení tematických plánů
 • zpráva výchovné poradkyně
 • zpráva metodičky prevence
 • zájem o studium vycházejících žáků
 • různé – legislativní změny, řešení požadavků rodičů, žáků, pedagogů, atd.
 
22. ledna 2019
 
 • hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
 • pololetní kontrolní práce – výsledky
 • zpráva výchovné poradkyně – přihlášky na SŠ
 • zpráva metodika prevence – negativní jevy
 • hodnocení uplynulého pololetí
 • pokyny k vyplňování vysvědčení
 • různé – legislativní změny, řešení požadavků rodičů, žáků, pedagogů, atd.
 
 16. dubna 2019
 
 • hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí
 • úspěšnost přijímacích zkoušek
 • zpráva výchovné poradkyně – neúspěšní žáci u přijímacího řízení - 2. kolo přij. zkoušek
 • zpráva metodičky prevence – problémoví žáci, hodnocení primární prevence Vrakbar – žáci II. stupně
 • různé – legislativní změny, řešení požadavků rodičů, žáků, pedagogů
 
 20. června 2019         
 
 • hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí
 • hodnocení práce ve školním roce – závěry pro následující školní rok
 • zpráva ředitelky školy
 • splnění osnov
 • vyhodnocení nejlepších tříd a výkazů
 • různé – legislativní změny, řešení požadavků rodičů, žáků, pedagogů
 • organizační opatření a zajištění ve školním roce 2018/2019

 

 
Copyright © 2019 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.