www.krestanka.cz

Ředitelka školy
 • dostává prvotní informaci o konkrétním zjištění, které může vést k případnému poskytování podpůrných opatření - informaci může předložit kterýkoliv člen pedagogického sboru, zákonný zástupce nebo žák
 • v zájmu žáka jsou posouzeny všechny možnosti školy a v rámci kompetencí školního poradenského pracoviště jsou zahájeny všechny úkony v souladu s inkluzivním vzděláváním – rozdělení podle hlediska výchovného, vzdělávacího nebo jinak specifického v dané oblasti
Statutární zástupkyně
ředitelky školy
Zástupkyně ředitelky školy
a výchovná poradkyně
Zástupkyně ředitelky školy
a metodička prevence
 • po posouzení a případném doporučení ŠPZ k zajištění podpůrného opatření připraví žádosti zákonných zástupců
  a rozhodnutí ředitelky školy – informovaný souhlas pro běžnou nebo speciální třídu, IVP, možný přestup do třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona
 • uvedení údajů do školní matriky
 • průběžná žádost (výkazy) o normované finanční prostředky
 • zajišťuje podpůrná opatření s ohledem na vzdělávací potřeby
 • u I. stupně PO zpracuje PLPP a zajistí komunikaci
  se zákonnými zástupci a všemi pedagogy, kteří se
  na vzdělávání podílejí
 • po třech měsících, možno i dříve, posuzuje a hodnotí naplnění cíle v PLPP
  a případně předává podklady ŠPZ
 • dohlíží a odborně posuzuje zpracování IVP u žáků
  II. – V. stupně podpory, které vyhodnocuje nejméně 1x ročně, nejlépe však pravidelně při rodičovském sdružení
 • zajišťuje podpůrná opatření s ohledem na výchovné potřeby
 • u I. stupně PO zpracuje PLPP a zajistí komunikaci
  se zákonnými zástupci, všemi pedagogy, kteří se na vzdělávání a výchově podílejí, s OSPOD nebo jinými státními orgány
 • po třech měsících, možno i dříve, posuzuje a hodnotí naplnění cíle v PLPP a případně předává podklady ostatním orgánům
 • dohlíží a odborně posuzuje nutnost IvýP nebo svolání výchovné komise
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.