www.krestanka.cz

Zaměření školy
Název školního vzdělávacího programu Škola, brána života otevřená je motivován dílem učitele národů Jana Amose Komenského Brána jazyků otevřená. Jsou to právě Komenského obecně platné vyučovací zásady uvedené ve Velké didaktice, na kterých naše škola staví.  Naplňování některých z nich (např. výuky od mládí, povinné školní docházky, přiměřenosti látky věku, nutnosti stálého opakování, výuky od nejjednoduššího ke složitějšímu) je samozřejmostí. Další zásady však dosud stály stranou a právě ty ve výchovně vzdělávacím procesu realizujeme – názorná výuka, převádění poznatků do praxe, vyučování zábavnou formou, žák má být současně učitelem.
Velkou předností naší školy je dlouhodobá zkušenost se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných a speciálních třídách. Společné vzdělávání v praxi učí naše žáky vhodnému chování, ochotě pomoci a dovednosti řešit problémy, což budou potřebovat i ve skutečném životě. Složení žáků a klima školy odpovídá skutečné společnosti za její branou. Snahou Křesťanské základní školy Jihlava je poskytnout žákům spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.
V průběhu základního vzdělávání usilujeme o probuzení a udržení zájmu o celoživotní učení. Proto při výuce využíváme zážitkové a kooperativní metody a formy práce. Takto podněcujeme žáky i k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k samostatnému řešení problémů a rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Vzdělávání je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka s využitím podpůrných opatření tak, aby dosahovali osobního maxima.
Naše škola si zakládá na budování rodinné atmosféry. Vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči jsou založeny na všestranné a otevřené komunikaci. Nízké počty žáků ve třídách umožňují individuální přístup ke každému žákovi. Snažíme se v dětech probudit potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací. Žáky vedeme k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, a to například prostřednictvím inkluzivního vzdělávání nebo etickou výchovou.
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je pomoc žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. K tomuto účelu slouží bohatá nabídka zájmových kroužků, exkurzí, kulturních vystoupení a tematických besed. Žáci mohou využít služeb školní knihovny, školní družiny a několika odborných učeben.
Společné výlety na konci školního roku nejsou jediné akce, kterými pomáháme rozvíjet fyzické, duševní a sociální zdraví žáků. Tradicí se stalo pořádání lyžařského a plaveckého výcviku, týdenního sportovně turistického kurzu či jednodenních turistických výletů. V průběhu školního roku jsou připraveny tematické výjezdy, které odpovídají školním výstupům, kdy využíváme odborný výklad pořádající organizace. Důležitá je i spolupráce s Centrem prevence Vrakbar. Všechny aktivity naší školy směřují k jedinému cíli – vybavit žáka kompetencemi klíčovými pro úspěšné začlenění do současné společnosti.
 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.