www.krestanka.cz

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava

PROGRAM  -  zasedání školské rady – 11/2020
 
Školská rada probíhala průběžně on-line v září a v říjnu, v listopadu 2020 byly projednány závěry z pedagogické rady:
 
 
 • Ředitelka školy zpracovala „Dokument COVID-19 Provoz školy“, který se řídí doporučením ČŠI pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021. Dokument bude doplňován o dodatky dle aktuální situace a doporučení MŠMT. Mimo jiné obsahuje informace pro žáky a zákonné zástupce, která jsou zveřejňovány na stránkách školy.
 • Ředitelka školy rozhodla, dle doporučení MŠMT, o prezenční individuální konzultaci ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, o organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Rozhodnutí není písemné, ale stačí ústní dohoda mezi ředitelkou školy a paní učitelkou/učitelem.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (povinnost nemají žáci a pedagogičtí pracovníci ve speciálních třídách).
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy a za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
 • Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty

Zajištění výuky od 18. 11. 2020 – prezenční výuka pro žáky 1. a 2. roč. a ST 
 
 • Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021
 • vyhodnocení výuky v období nouzových opatření
 • klasifikace dle návrhů třídních učitelů – individuální projednání s rodiči
 • spolupráce a komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci - probíhá v rámci nastavených pravidel, osvědčila se komunikace v aplikaci Teams
 • komunikace s rodiči – spolupracují, kontrola a předávání informací probíhá i nadále v bakalářích, telefonicky nebo mailem
Přijímací řízení
 • on-line konzultace s vycházejícími žáky ohledně výběru typů a oborů škol
 • vydány přihlášky pro obory s talentovou zkouškou (do 30. 11. 2020)
 • účast na on-line semináři KOSS k organizaci MZ a PŘ na SŠ žáků se SVP, konané 10. 11. 2020, 9.00 – 11.00; lektor Ing. Lubomír Šaroch (Cermat), který se věnoval otázkám přijímacího řízení a úpravám maturitních zkoušek
 • přijímací řízení na SŠ - uveřejnění materiálu na webové stránky školy
 • předávání informací do platformy MS Teams pro vycházející žáky
 
Odevzdání výroční zprávy za školní rok 2019/2020 zřizovateli
 
 • dokončení projektu I-KAP „Učíme se ze života pro život“
 • návrh na projekt EU Šablony III – výběr aktivit, nákup počítačů
 • nedostatek AP – přijetí dalších pracovníků
 
PSIV KA 3 - Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání
 
 • zapojení do projektu s MŠ a SPC Jihlava
 • projekt se soustředí na naplnění dlouhodobých strategických plánů sociálního začleňování a inkluzivního vzdělávání na území města Jihlava
 • dojde k nastavení a fungování jednotného metodického vedení a dále k vytvoření podpůrných sítí na území města Jihlava v oblasti zavádění inkluzivního vzdělávání a začleňování dětí/žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do prostředí běžného

Stravování žáků školy od 23. 11. 2020 ve školní jídelně
 
 • Informace pro rodiče (viz webové stránky školy), komunikace s rodiči při zjištění zájemců o obědy
 
Předseda:___________________________________________________________________
Členové:____________________________________________________________________
Zapisovatelka a členka_________________________________________________________                         
Ředitelka školy:______________________________________________________________
 
V Jihlavě dne 20. 11. 2020
 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.