www.krestanka.cz

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 
Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Přestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žáků společné charakteristiky vzdělávacích potřeb a stejný druh speciálně pedagogické podpory, je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci jako jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách od sebe liší.                                                                     

Doporučení poradenského zařízení pro zařazení do některé z forem speciálního vzdělávání musí předcházet žádost o vyšetření. Podnětem může být nedostatečný prospěch, poruchy v komunikaci, poruchy v chování, mimořádné nadání, které se projeví již v předškolním věku nebo při nástupu do školy, případně v průběhu vzdělávacího procesu. V doporučení ŠPZ je vymezeno zařazení do běžné nebo speciální třídy s ohledem na žákovy schopnosti, psychický a zdravotní stav, žádost rodičů a další důležité aspekty. Nezbytný je informovaný souhlas zákonného zástupce, který je součástí složky s dokumentací žáka se SVP.  
                
V běžné třídě vzdělávání probíhá v souladu s doporučením poradenského centra. Na základě IVP má žák uzpůsobené podmínky vzdělávání. Většinou se jedná o specifické poruchy učení a chování, vady řeči, autistické rysy, ale může být zařazen i žák s lehkým mentálním postižením. Výsledků lze dosáhnout kvalifikovaným personálním obsazením při výuce, vhodnými podmínkami pro výuku, odbornými postupy a úzkou spoluprací s odborníky a zákonnými zástupci žáka.
Pro pedagogy, kteří se žákům věnují, je nejdůležitější znát a respektovat specifické obtíže, pracovní tempo žáka a musí citlivě přistupovat ke klasifikaci a hodnocení. V případě potřeby zahrnuje IVP předměty speciálně pedagogické péče na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonného zástupce. Jejich výuka probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace.
Předměty speciálně pedagogické péče jsou u žáka s LMP součástí učebního plánu. Vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením vychází ze ŠVP ZV (minimální doporučená úroveň) a z doporučení ŠPZ. Vzdělávání a výchova je podrobně specifikovaná v individuálním vzdělávacím plánu.
Ve speciálních třídách vyučují zkušení pedagogové, na I. stupni pouze speciální pedagogové, za přítomnosti asistentů pedagoga. Na II. stupni jsou speciálními pedagogy vyučovány především hlavní předměty. Vyučující vzájemně konzultují všechny postupy a metody podle individuálních možností každého žáka. PSPP vyučují pouze speciální pedagogové.
 
Naše škola vzdělává i žáky s lehkým mentálním postižením. Do speciálních tříd jsou zařazeni žáci na základě doporučení ŠPZ a informovaného souhlasu zákonného zástupce. Jedná se o žáky, kteří většinou byli nejprve v běžných třídách, ale na žádost zákonného zástupce a doporučení poradenského zařízení přestoupili do speciální třídy. V případě, že se v některých předmětech jevilo jeho nadání vyšší, než odpovídá LMP, přecházel žák na některé hodiny do své předchozí „běžné“ třídy. Vždy se postupuje podle individuálních schopností, které se v průběhu docházky výrazně mění, a to v nejlepším zájmu žáka.
 
Ve speciálních třídách je 4 – 6 nebo 6 – 14 žáků. Každý ročník může mít vlastní třídu, ale záleží na počtu žáků v ročníku a jeho složení. Žáci mají většinou mentální postižení spojené s více vadami, proto spojujeme ročníky, pokud je to vhodné, pouze na I. stupni.
Součástí učebního plánu jsou 3 hodiny předmětů speciálně pedagogické péče, které se vyučují v rámci běžné výuky. Předměty pro každého žáka konzultujeme s poradenským zařízením, zákonnými zástupci a s ohledem na skutečné potřeby žáka. Všechny podmínky na jejich zařazení a požadavky s nimi spojené jsou uvedené v individuálním vzdělávacím plánu.

Žáci se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, jsou ve speciální třídě se zvýšeným počtem pedagogických pracovníků a jsou vyučování podle ŠVP ZŠS, který máme vypracovaný pro tyto druhy postižení. V tomto případě může být třída zřízena pro 4 – 6 žáků, pokud to vyžadují jejich vzdělávací potřeby. 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.