www.krestanka.cz
Nástroj jsme použili v přírodopise 9. ročníku speciální třídy. Při vypracování úkolu byla rozvíjena především čtenářská gramostnost, žáci si nejprve přečetli text a poté odpovídali na zadané otázky. Práce probíhala, vzhledem k náročnosti textu, ve dvojicích nebo ve skupinách. Po dokončení proběhla společná kontrola odpovědí.

IKAP_Přírodopis_315_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.