www.krestanka.cz

 
Postup při zajištění podpůrných potřeb
 
Ředitelka školy
 • dostává prvotní informaci o konkrétním zjištění, které může vést k případnému poskytování podpůrných opatření - informaci může předložit kterýkoliv člen pedagogického sboru, zákonný zástupce nebo žák
 • v zájmu žáka jsou posouzeny všechny možnosti školy a v rámci kompetencí školního poradenského pracoviště jsou zahájeny všechny úkony v souladu s inkluzivním vzděláváním – rozdělení podle hlediska výchovného, vzdělávacího nebo jinak specifického v dané oblasti
Statutární zástupkyně ředitelky školy 
 • po posouzení a případném doporučení ŠPZ k zajištění podpůrného opatření připraví žádosti zákonných zástupců a rozhodnutí ředitelky školy
 • zajistí informovaný souhlas, a to pro běžnou nebo speciální třídu, IVP, možný přestup do třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona
 • doplní údaje do školní matriky
 • průběžně zadává do výkazu matriky údaje pro žádost o NFN
Zástupkyně ředitelky školy a výchovná poradkyně 
 • spolupracuje s poradenským zařízením a má plnou pravomoc zastupovat ředitelku školy při konzultaci v rámci podpůrného opatření u kteréhokoliv z žáků
 • zajišťuje podpůrná opatření s ohledem na vzdělávací potřeby II. – V. stupně
 • u I. stupně PO zpracuje PLPP a zajistí komunikaci se zákonnými zástupci a všemi pedagogy, kteří se na vzdělávání podílejí
 • po třech měsících, možno i dříve, posuzuje a hodnotí naplnění cíle v PLPP a případně předává podklady ŠPZ
 • dohlíží a odborně posuzuje zpracování IVP u žáků II. – V. stupně podpory, které vyhodnocuje nejméně 1x ročně, nejlépe však pravidelně při rodičovském sdružení
Zástupkyně ředitelky školy a metodička prevence 
 • zajišťuje podpůrná opatření s ohledem na výchovné potřeby
 • u I. stupně PO spolupracuje na zpracování PLPP a zajistí komunikaci se zákonnými zástupci, všemi pedagogy, kteří se na vzdělávání a výchově podílejí
 • informuje a komunikuje s OSPOD nebo jinými státními orgány
 • po třech měsících, možno i dříve, posuzuje a hodnotí naplnění cíle v PLPP a případně předává podklady ostatním orgánům
 • dohlíží a odborně posuzuje nutnost IvýP nebo svolání výchovné komise
 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.