www.krestanka.cz

Zabezpečení výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků


Zabezpečení výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků
 
Zařazení  nadaných a mimořádně žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Žákům většinou vypracujeme PLPP, který vyhodnocujeme po třech měsících nebo zpracujeme IVP dle doporučení ŠPZ.

V těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte, je pro tyto žáky zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky. Na základě doporučení PPP ebo SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku.

V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci vysokou míru koncentrace, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy), případně mohou navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších naukových předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky…), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň apod. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, a vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží ať už v rámci školy, nebo mimo ni.

U těchto žáků se mohou projevovat výkyvy v chování, proto je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým taktem, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, k ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný.
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.