www.krestanka.cz

Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Přestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žáků společné charakteristiky vzdělávacích potřeb a stejný druh speciálně pedagogické podpory, je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci jako jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší.
                                                                                                                                                                                         
Doporučení poradenského zařízení pro zařazení do některé z forem speciálního vzdělávání musí předcházet žádost o vyšetření. Podnětem může být nedostatečný prospěch, poruchy v komunikaci, poruchy v chování, mimořádné nadání, které se projeví již v předškolním věku nebo při nástupu do školy, případně v průběhu vzdělávacího procesu. V doporučení ŠPZ je vymezeno zařazení do běžné nebo speciální třídy s ohledem na žákovy schopnosti, psychický a zdravotní stav, žádost rodičů a další důležité aspekty. Nezbytný je informovaný souhlas zákonného zástupce, který je součástí složky s dokumentací žáka se SVP.  
                
V běžné třídě vzdělávání probíhá v souladu s doporučením poradenského centra. Na základě IVP má žák uzpůsobené podmínky vzdělávání. Většinou se jedná o specifické poruchy učení a chování, vady řeči, autistické rysy, ale může být zařazen i žák s lehkým mentálním postižením. Výsledků lze dosáhnout kvalifikovaným personálním obsazením při výuce, vhodnými podmínkami pro výuku, odbornými postupy a úzkou spoluprací s odborníky a zákonnými zástupci žáka. Pro pedagogy, kteří se žákům věnují, je nejdůležitější znát a respektovat specifické obtíže, pracovní tempo žáka a musí citlivě přistupovat ke klasifikaci a hodnocení. V případě potřeby zahrnuje IVP předměty speciálně pedagogické péče na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonného zástupce. Jejich výuka probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace. PSPP jsou u žáka s LMP součástí učebního plánu. Podle počtu žáků s podpůrným opatřením se ve třídě upravuje celkový počet žáků. Žáci s PO nesmí překročit 1/3 z celkového počtu. V případě, že je ve třídě více než 5 takových žáků a nelze rozdělit třídu, je navýšena personální podpora. Vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením vychází ze ŠVP ZV (minimální doporučená úroveň) a z doporučení ŠPZ. Vzdělávání a výchova je podrobně specifikovaná v individuálním vzdělávacím plánu. V případě, že má žák nárok na asistenta pedagoga, nezapočítává se do maximálního počtu žáků, tj. 5 se SVP. Počty žáků jsou podrobně specifikovány v dokumentu Podpůrná opatření v praxi.
Ve speciálních třídách vyučují zkušení pedagogové, na I. stupni pouze speciální pedagogové, za přítomnosti asistentů pedagoga. Na II. stupni jsou speciálními pedagogy vyučovány především hlavní předměty. Vyučující vzájemně konzultují všechny postupy a metody podle individuálních možností každého žáka. PSPP vyučují pouze speciální pedagogové.
 
Naše škola vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením. Do speciálních tříd jsou zařazeni žáci na základě doporučení ŠPZ a informovaného souhlasu zákonného zástupce. Jedná se o žáky, kteří většinou byli nejprve v běžných třídách, ale na žádost zákonného zástupce a doporučení poradenského zařízení přestoupili do speciální třídy. V případě, že se v některých předmětech jevilo jeho nadání vyšší, než odpovídá LMP, přecházel žák na některé hodiny do své předchozí „běžné“ třídy. Vždy se postupuje podle individuálních schopností, které se v průběhu docházky výrazně mění, a to v nejlepším zájmu žáka.
 
Ve speciálních třídách je 4 – 6 nebo 6 – 14 žáků. Každý ročník může mít vlastní třídu, ale záleží na počtu žáků v ročníku a jeho složení. Žáci mají většinou mentální postižení spojené s více vadami, proto spojujeme ročníky, pokud je to vhodné, pouze na I. stupni. Vzhledem k tomu, že jsou třídy zřízené pro žáky s LMP, nejsou do nich zařazeni žáci s jiným druhem postižení. Pokud by v budoucnu byla otevřena třída pro jiný druh postižení, tak lze do takové třídy přijmout ¼ žáků z celkového počtu s jiným druhem postižení.
 
Součástí učebního plánu jsou 3 hodiny předmětů speciálně pedagogické péče, které se vyučují v rámci běžné výuky. Předměty pro každého žáka konzultujeme s poradenským zařízením, zákonnými zástupci a s ohledem na skutečné potřeby žáka. Všechny podmínky na jejich zařazení a požadavky s nimi spojené jsou uvedené v individuálním vzdělávacím plánu.

Žáci se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, jsou ve speciální třídě se zvýšeným počtem pedagogických pracovníků a jsou vyučování podle ŠVP ZŠS, který máme vypracovaný pro tyto druhy postižení. V tomto případě může být třída zřízena pro 4 – 6 žáků, pokud to vyžadují jejich vzdělávací potřeby.
 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.