www.krestanka.cz

Individuální a skupinovou integrací, nyní inkluzivním vzděláváním, se škola zabývá od roku 1991. Obsahem této kapitoly je obecný popis podmínek ke vzdělávání, které jsou dány doporučením ŠPZ k zajištění podpůrných potřeb. Školní vzdělávací program podrobně doplňují samostatné dokumenty Společné vzdělávání v praxi, tj. vnitřní směrnice, a Podpůrná opatření v praxi – metodická příručka pro pedagogické pracovníky a rodiče.

Společné vzdělávání v praxi se dotýká nejen konkrétních stupňů podpory a jejich uplatnění v běžných a speciálních třídách, ale obsahuje i personální, organizační a legislativní podmínky. Členové školního poradenského pracoviště vytvořili ucelený dokument Podpůrná opatření v praxi – metodická příručka pro pedagogické pracovníky a rodiče o speciálních vzdělávacích potřebách. Nejedná se o popis všeobecně známých diagnostikovaných poruch, ale o pomůcku v podobě odborné práce, která je založena na dlouholeté praxi a slouží pro potřeby pedagogů, zákonných zástupců a žáků Křesťanské základní školy Jihlava.
Metodická příručka je zaměřená na poruchy učení a chování, řečové vady, autismus, Downův a Aspergerův syndrom, lehké mentální postižení a psychické poruchy u žáků, se kterými máme praktické zkušenosti.

Školní poradenské pracoviště KZŠ Jihlava zajišťuje, podporuje a realizuje vzdělávání a výchovu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka probíhá v devíti běžných a v devíti speciálních třídách zřízených pro žáky s mentálním postižením. Kvalifikace pedagogů, specializace ve speciální pedagogice a asistenti pedagoga jsou zárukou pro kvalitní výuku a zajištění psychické pohody žáků s potřebou podpůrných opatření. Speciální pedagogové vytvářejí podporu nejenom žákům, zákonným zástupcům, ale i dalším vyučujícím, kteří žáky se SVP vyučují.

Předměty speciálně pedagogické péče
Pro předměty speciálně pedagogické péče škola využívá disponibilní časovou dotaci k jejich realizaci, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi doporučena ŠPZ a zákonný zástupce souhlasil s jejich poskytováním. Způsob poskytování je součástí kapitoly „Poznámky k učebnímu plánu“ I. a II. stupně.
 
 
I. stupeň  
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Dramatická výchova
Vzdělávací obor
Logopedická a dyslektická péče
Vzdělávací oblast
Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor
Matematická cvičení
Vzdělávací oblast
Člověk a zdraví
Vzdělávací obor
Zdravotní tělesná výchova
 
 
 
II. stupeň
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Dramatická výchova
Vzdělávací obor
Cvičení z českého jazyka
Vzdělávací oblast
Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor
Cvičení z matematiky
Vzdělávací oblast
Člověk a zdraví
Vzdělávací obor
Zdravotní tělesná výchova
 
Pedagogická intervence
Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, případně ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku. Intervenci, která je uvedena v doporučení ŠPZ, současně využívají pedagogové na práci se třídou nebo skupinou žáků.

Asistent pedagoga pro žáky s přiznaným PO pro určitý druh postižení
Funkce asistenta pedagoga představuje podpůrné opatření, které umožňuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které je definované v IVP a doporučené ŠPZ. V praxi jsou asistenti pedagoga zařazeni k žákům, kteří jsou v běžných nebo speciálních třídách. Jejich úvazek od 0,25 – 1,0 je závislý na potřebách žáka.
Zodpovědnost za vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nese třídní učitel a ostatní vyučující. Pro dobrou spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga je důležitá vzájemná informovanost a vymezení kompetencí, proto jsou nezbytné pravidelné schůzky. Asistent pedagoga se aktivně podílí na sestavování IVP, proto musí být seznámen s rodinou žáka, s jeho specifickými potřebami a metodami výuky. Pomáhá se sociální adaptací žáka v novém prostředí a s vytvářením struktury vyučovacích hodin. Na učiteli vždy zůstává výuka, zadávání a kontrola domácích i školních úkolů, zapisování známek do žákovské knížky, pozitivní i negativní hodnocení chování integrovaného žáka. Asistent pracuje podle pokynů učitele, ale nestává se učitelem.
 
Asistent pedagoga pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí
Důvodem pro ustanovení funkce asistenta pedagoga je předcházet komunikačním a adaptačním obtížím a výchovně vzdělávacím problémům. Asistent pedagoga věnuje individuální péči dětem z málo podnětného prostředí, sleduje rodinnou situaci a v rámci možností předchází problémům (záškoláctví, rodinné vztahy atd.). Cílem je výchova a vzdělávání žáků i mimo vyučování při jejich zájmové činnosti ve školním klubu. Asistent pedagoga napomáhá při ztížené komunikaci romských dětí a rodičů s výchovnými pracovníky a snaží se o zapojení zákonných zástupců přímou účastí do školní práce. Úkolem je rozvíjet tvořivé schopnosti žáků. Současně vytváří podmínky pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy. 
 
Vzdělávání a výchova žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
Výchovná komise KZŠ Jihlava vypracovala vnitřní směrnici, která stanovuje postup při řešení problémů a při vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami. Vnitřní směrnice vychází z dlouholeté praxe vyučujících a vzájemné spolupráce s OSPOD a specializovanými pracovišti. Je zaměřena na problémy, které se týkají žáka, zákonných zástupců, ale stanovuje i pokyny pro pedagogy. Je zaměřena na žákovu důstojnost s ohledem na osobnost a rodinné prostředí, ve kterém vyrůstá. Metodička prevence spolu s pedagogickým sborem vypracovali dokument, který pomáhá řešit konkrétní podmínky a situace ve škole z hlediska možného výskytu rizikového chování v souvislosti s rodinným prostředím. Byly stanoveny kompetence školní metodičky, výchovné poradkyně, vyučujících, spolupráce s rodiči, dalšími subjekty a vlastní práce s žáky.
 
Žáci, nejen ze znevýhodněného prostředí, se učí nalézat a analyzovat příčiny prosociálnosti, argumentovat, obhájit vlastní názor, kriticky myslet a činit uvážlivá rozhodnutí. Snažíme se připravit žáky pro život, aby jako dospělí přispěli k vytváření harmonických a stabilních vztahů v rodině, na pracovišti a mezi společenskými skupinami. Výuka se zaměřuje na pochopení morálních zásad, vnitřní přivlastnění mravních norem, čímž napomáhá osvojení chování, které je s nimi v souladu. Vychází ze základního předpokladu, že člověk ke svému životu potřebuje spolupráci a společenství s dalšími lidmi. Důraz je kladen na etický aspekt postojů vzájemné tolerance lidí různých přesvědčení, národností a sociálních vrstev.
 
Běžnou praxí je pro naši školu spolupráce s organizacemi, které se zabývají pomocí znevýhodněným dětem. Přesně stanovená pravidla jsou ve vnitřní směrnici školy, kde je podrobně popsáno, jak řešit případné problémy. Na odborné a profesionální  úrovni se ve prospěch dětí pracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Vysočina a Speciálně pedagogickým centrem Jihlava.  
 
Žákům a jejich rodičům pomáháme najít a domluvit schůzky s psychiatrem, psychologem nebo speciálním pedagogem, kterým poskytneme rozbor řešeného problému ve škole nebo v domácím prostředí. S Odborem sociálních věcí Jihlava se pravidelně a dle potřeb jednotlivých žáků vzájemně informujeme o výsledcích ve škole a o rodinné situaci. Podklady předávají třídní učitelé vedení školy, které dle svých kompetencí informují OSPOD.  Dlouholetá spolupráce s Oblastní charitou Jihlava (Centrum primární prevence Vrakbar) umožňuje na základě potřeb školy vypracovat témata, která odhalují problémy v rodině i škole. Škola obdržela certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů v souladu s požadavky MŠMT. Spolupracujeme s Centrem pro rodinu a sociální péčí Vysočina, se Soukromou VOŠ sociální Jihlava a Střední odbornou školou sociální u Matky Boží Jihlava, jejichž studenti se žákům individuálně věnují.
 
Žákům je umožněno bezplatně využívat všechny zájmové aktivity v rámci kroužků a Školního klubu KZŠ Jihlava. Pedagogové se zaměřují na doučování, výuku logopedické a dyslektické péče v rámci školy. Žáci navštěvují výtvarný a keramický kroužek, kroužek vaření, přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, individuální hru na hudební nástroje atd. Kroužky jsou nabízeny s ohledem na požadavky žáků a možnosti jejich zajištění.
 
Křesťanská základní škola Jihlava aktivně využívá výchovnou komisi a školní poradenské pracoviště, které stanovují vnitřní směrnicí postup při řešení problémů a při inkluzivním vzdělávání žáků. Směrnice vychází z dlouholeté praxe vyučujících a vzájemné spolupráce se specializovanými pracovišti. Zaměřujeme se na žákovu důstojnost s ohledem na osobnost a rodinné prostředí, ale stanovuje i pokyny pro pedagogy. Metodička prevence pomáhá řešit konkrétní podmínky a situace z hlediska možného výskytu rizikového chování. Byly stanoveny kompetence školní metodičky, výchovné poradkyně, asistenta pedagoga a vyučujících.
 
V rámci etické výchovy se žáci učí nalézat a analyzovat příčiny konfliktů, argumentovat, obhájit vlastní názor, kriticky myslet a činit uvážlivá rozhodnutí. Snažíme se připravit žáky pro život, aby jako dospělí přispěli k vytváření harmonických a stabilních vztahů. Výuka se zaměřuje na pochopení morálních zásad, vnitřní přivlastnění mravních norem, čímž napomáhá osvojení chování, které je s nimi v souladu. Vychází z předpokladu, že člověk potřebuje spolupráci a společenství s dalšími lidmi. Důraz je kladen na vzájemnou toleranci lidí různých přesvědčení, národností a sociálních vrstev.
 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.