www.krestanka.cz

Zápis školské rady č. 2/2022                                                                               V Jihlavě 15. 4. 2022           
 
Personální oblast
 • přivítání nových kolegyň (paní učitelka z Ukrajiny a paní učitelka ve speciální třídě)
 • ředitelka školy zpracovala úvazky pro jednotlivé pedagogy, nikoliv asistentky a vychovatelky, na školní rok 2022/2023
 • úvazky ředitelka školy odešle zaměstnancům nejpozději do 18. 4. 2022 ke kontrole
 • nemohlo být vyhověno všem požadavkům, protože by došlo k upřednostnění jedinců na úkor ostatních kolegyň a kolegů
 • každý pedagog bude reagovat v případě, že nebude souhlasit počet hodin nebo najde jiný nedostatek - tento návrh není konečný, lze diskutovat a upravovat
 • po sjednocení a kontrole budou úvazky předány zástupkyním ředitelky, které vytvoří jednotlivé rozvrhy tříd, pedagogů, asistentů (asistenta), vychovatelek ŠD a ŠK
 Finanční prostředky a provizorium
 • ředitelka školy nezná rozpočet na rok 2022 - provizorium stále trvá
 • setkání ředitelů církevních škol 27. 4. 2022 v Praze
 • zúčastní se ředitelka školy, statutární zástupkyně a ekonomka školy
 • na základě vyhlášených normativů na žáka upravila ředitelka školy mzdy platné od 1. 4. 2022
 • základní mzda bude navýšena dle tabulek pro státní školy (2%)
 • zvýšené osobní ohodnocení o 300 Kč
 • ostatní nenárokové složky mohou být ještě upraveny (navýšeny), ale teprve na základě stanoveného rozpočtu na rok 2022, který dosud neznáme
 
Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání - MAP III pro ORP Jihlava
 • v průběhu pedagogické rady budou navrženy skupiny, které se zúčastní setkání
  19. 4. 2022
 • ředitelka školy požádala organizátory, aby nebyl narušen průběh odpoledního vyučování – odvolávání vyučovacích hodin, zájmových kroužků, doučování atd.; jedním z požadavků vůči pořadatelům bylo i zkrácení doby (do 16 hodin)
 • vytvoření jednotlivých skupin – nahlášení počtu, který bude ve skupině dne 19. 4. 2022
 • učitelé I. stupně
 • učitelé II. stupně
 • ST – I. stupeň (speciální pedagogové)
 • ST – II. stupeň (speciální pedagogové)
 • asistentky v běžných třídách
 • asistentky ve speciálních třídách
 • vychovatelky
  
Výuka ukrajinských žáků
 • poděkování za mimořádné pracovní nasazení, které bude zohledněno v odměnách
 • žáci jsou rozdělováni dle volných míst v ročnících, na kterých se domluvila ředitelka školy s ostatními jihlavskými školami – každá škola přijímá určitý počet
 
Pomůcky a nové plány na změny školního prostředí
 • byly schváleny tři projekty EU
 • jsou nakupovány a postupně doplňovány knihy do školní knihovny a učebnice
 • pomůcky jsou zakoupeny dle požadavků
 • nové estetické změny na schodišti II. stupně
 • byly zakoupeny nové licence a softwarové vybavení – interaktivní učebnice
 • ředitelka školy navrhuje rekonstrukci počítačové učebny, speciální třídy v přízemí a kabinetu pro asistentky a asistenta pedagoga  
 • vše bude podřízeno dotaci, kterou KZŠ Jihlava obdrží na kalendářní rok 2022
 
Upozornění
 • ředitelka školy důrazně upozorňuje všechny zaměstnance, aby respektovali, že škola není určena k diskutování o politické situaci, jejímu hodnocení a předávání nepodložených informací či přeposílání videí o situaci na Ukrajině nebo v jiné zemi
 • na základě anonymního dopisu musela ředitelka školy řešit nepřípustné jednání v pracovní době (sdílení videa); po zjištění všech okolností a svědectví kolegyň (Monika Morkusová, Marcela Havlíková) ve prospěch paní vychovatelky Moniky Pindjakové udělila jí ředitelka školy vytýkací dopis, kde byla zohledněna dosavadní svědomitá práce a zcela ojedinělý případ; vytýkací dopis je spojen s finančním postihem, odebráním nenárokových složek (odměn)
 • současně byl po vzájemné dohodě rozvázán pracovní poměr s paní asistentkou Lenkou Moravskou; důvodem bylo jednání, které se neslučuje s hodnotami KZŠ Jihlava 
Zápis z jednání
Zápis školské rady byl uzavřen a odsouhlasen všemi členy.
  
Podpisy:  
Předseda a člen za zákonné zástupce pan Petr Louša                                                                        
Místopředseda a člen za zřizovatele Mgr. Marie Pospíšilová                                                            
Zapisovatel a člen za pedagogický sbor Mgr. Petr Procházka 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.