www.krestanka.cz

Dlouhodobé projekty

 Dlouhodobé projekty
Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů, které jsou součástí školního dokumentu Plány práce, na kterých pedagogové vzájemně spolupracují: Projekt inkluzívní vzdělání, Výukový program péče o chrup, Environmentální vzdělání, Recyklohraní, Výchova k volbě povolání, Minimální preventivní program.
Pravidelně pořádáme akce: lyžařský kurz, škola v přírodě, cyklistický kurz, zahraniční pobytový zájezd, kulturně-historické exkurze do Prahy, školní výlety, kulturní a sportovní akce. Třídní kolektivy pracují na projektech zaměřených na utužování kolektivu, týmu a respektování druhých, např. v Centru prevence Vrakbar. 
 
Projekt inkluzívní vzdělávání 
Ve škole jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, neboť ŠVP a charakter školy je na tuto problematiku zaměřen. Problémy řešíme u dětí, ale pomáháme i jejich zákonným zástupcům. Snažíme se o to, aby byly naše vztahy založeny na důvěře a důstojnosti. Rodiče mohou navštívit vedení školy každý den od 8.00 - 17.00 hodin dle jejich potřeb. Nezastupitelná je pomoc asistentů pedagoga při výchově a vzdělávání.  Úkolem asistenta je zapojení žáků, ale i zákonných zástupců do školní práce tak, aby byly vytvořeny podmínky pro psychický a sociální vývoj při začleňování do společnosti. Žáci jsou zapojeni do volnočasových aktivit ve Školním klubu, který byl zřízen v roce 2004. Všechny zájmové aktivity jsou ve škole zdarma. 
 
Výukový program péče o chrup
Výukový program péče o chrup je doporučen pro zařazení do běžné výuky na I. stupni ZŠ. Vzdělávací program pro děti Zdravé zuby tvoří komplexní celorepublikový program pro zlepšení zubního zdraví populace. Program zahrnuje odborný manuál pro učitele, metodickou příručku, jak s tímto programem pracovat v rámci běžné výuky, pracovní listy pro žáky připravené s ohledem na věkové zvláštnosti dětí a diplomy pro žáky. Každý žák I.st. obdrží ve škole soutěžní kartu Zdravé zuby, která je součástí zásilky a je doručena v průběhu podzimních měsíců. Úkolem pedagoga je rozdat soutěžní karty žákům a motivovat je k návštěvě stomatologické ordinace. 
 
Environmentální vzdělávání
Součástí projektu je předávání soustavy znalostí a dovedností, týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje. Úkolem pedagoga   je rozvinutí schopností uvažovat v souvislostech a chápat interakci přístupů  ekologických, technicko technologických, ekonomických i sociálních. Jde o podněcování aktivity a tvořivosti zaměřené k žádoucímu jednání při ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči  prostředí, ohleduplnosti a spolupráce v mezilidských vztazích.
 
Recyklohraní
Recyklohraní je dlouhodobý školní projekt, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady.  Škola získává za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si může následně vybrat zajímavé odměny z katalogu. Projekt umožní deklarovat ekologické myšlení a podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady.
 
Výchova k volbě povolání
Cílem je vybavit žáka kompetencemi /dovednostmi/, které mu umožní rozhodovat se o významných životních krocích a uvědomovat si vlastní odpovědnost při rozhodování o profesním zaměření a vhodném výběru budoucího povolání. Žák se naučí využít poznatků z oblasti sebepoznání, získat reálný náhled na sebe sama a uvědomění si svých reálných možností a osobnostních předpokladů pro dosahování stanovených životních cílů a profesního uplatnění. V důsledku umí nacházet vhodné a reálné způsoby, jak vytýčených životních cílů dosáhnout a jak se adaptovat na životní změny, nové životní situace, požadavky a očekávání druhých lidí. 
 
Minimální preventivní program
MPP je základní nástroj prevence KZŠ Jihlava, jehož cílem je realizovat preventivní aktivity a předcházet vzniku rizikového chování u žáků. Úkolem pedagogů je zvyšovat odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování a snižovat rizika vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj. Naší snahou je ovlivnit chování žáků ve smyslu podpory zdraví, zkvalitňovat sociální klima školy a v jednotlivých třídách a vytvářet otevřené partnerství s rodiči žáků a veřejností. 
 
Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery
Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím. V konzultačních hodinách jsou k dispozici výchovná poradkyně nebo metodička prevence, které řeší aktuální problémy, kdy žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitelů. 
V průběhu roku jsou rodiče zváni na pravidelné rodičovské schůzky, kde jsou seznámeni s výsledky vzdělávání a chování jejich dětí. I v tomto případě mohou žáci přijít se svými rodiči. Mimo schůzky, které jsou pro rodiče víceméně povinné, zveme zákonné zástupce na akce pořádané školou – Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Závěr školního roku a vyřazení žáků devátého ročníku, sportovní i kulturní akce školy, atd.
Rodiče jsou o činnosti školy pravidelně informováni na začátku a konci školního roku prostřednictvím dopisu, který obsahuje údaje o všech aktivitách, zájmových činnostech, organizačních změnách, plánovaných akcích a projektech. Současně jsou informováni prostřednictvím webových stránek školy, kde mohou své děti omlouvat z výuky.
Úzce spolupracujeme s městskou knihovnou, městskou policií, hasičským záchranným sborem, zdravotním ústavem, Vrakbarem, se sociálním odborem a ostatními jihlavskými školami. Zároveň máme pro žáky se zdravotním postižením zajištěnou pravidelnou spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně-pedagogickým centrem.
 

Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.