www.krestanka.cz

KZŠ Jihlava


Křesťanská základní škola Jihlava

Snažíme se o to, aby si každý žák naší školy řekl:
„Kdyby se mě někdo zeptal, jakou bych chtěl mít vlastnost či jakou bych chtěl umět dovednost, nepřál bych si jako většina lidí být nesmrtelný, neviditelný nebo umět číst myšlenky. Stačila by mi jedna velice prostá a obyčejná věc. A to - neztratit se v životě.“
Křesťanská základní škola Jihlava byla založena v roce 1991. Za více než třicet let svého působení prošla zásadními změnami ve vzdělávání i v celkové rekonstrukci budovy.

Školní vzdělávací program  „Škola, brána života otevřená“
Křesťanská škola si zakládá na budování rodinné atmosféry. Vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči jsou založeny na všestranné a otevřené komunikaci. Nižší počty žáků ve třídách umožňují individuální přístup ke každému žákovi. Snažíme se v dětech probudit potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací. Žáci jsou vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.

Vzdělávání a individuální přístup
Škola ke své výuce využívá výukové materiály nakladatelství FRAUS, které jsou vytvořeny dle nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání. Podporují zavádění efektivních forem výuky, nejnovější IT technologie a výukový software. Učebnice nakladatelství FRAUS získaly nejvyšší ocenění na Evropském veletrhu knih. Žáci jsou ohodnoceni za „skutečné“ výsledky, což se projevuje po jejich přijetí na střední školy.
Podporujeme zdravé sebevědomí, samostatnost, vhodnou komunikaci a vystupování na veřejnosti. Klademe důraz na individualitu a osobní přístup k žákům i rodičům. Naše vzájemné vztahy jsou založeny na důvěře, toleranci a zachování důstojnosti. Netolerujeme nevhodné chování a na své žáky jsme velmi nároční. Žáci musí respektovat autoritu pedagoga, neboť pedagog respektuje svého žáka.

Speciální třídy
Ve škole jsou speciální třídy pro žáky se speciálními potřebami. Každý žák má vypracovaný individuální vzdělávací plán a je vzděláván speciálními pedagogy naší školy a asistenty pedagoga. Tito žáci jsou pro nás motivací, neboť nás učí lidskosti a toleranci. Jejich specifika přijímáme jako výzvu dokázat, že je naše škola opravdu výjimkou!

Předměty
Od 3. ročníku se všichni žáci učí anglický jazyk. V 6. – 9. ročníku se vyučuje kromě anglického jazyka také německý jazyk. Oba jazyky jsou pro žáky povinné, stejně jako Etická výchova na II. stupni. Žáci 9. ročníku mají povinné předměty Výchova k finanční gramotnosti a Mediální výchova. Pro žáky byla zpracována Sbírka pro cvičení z fyziky.
Žákům speciálních tříd byly vytvořeny pracovní sešity pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou pravidelně aktualizovány. Jedná se o Anglický jazyk pro žáky s LMP, Výchova demokratického občana a Etická výchova. Žáci mají pracovní listy, které používají ve vyučování i pro plnění domácích úkolů.
 
Zápis do 1. třídy a speciálních tříd
Do první třídy přednostně přijímáme žáky, jejichž rodiče projeví zájem již v průběhu školního roku. Při přijetí zvýhodňujeme ty, kteří zde mají sourozence. Vzhledem k jazykovým znalostem pedagogů jsou žáky naší školy i děti rodičů jiných národností. Stejným způsobem přijímáme žáky do speciálních tříd, kde ovšem zájem převyšuje naše možnosti.

Vybavení
Ve všech běžných učebnách je umístěn dataprojektor, v odborných učebnách využíváme interaktivní tabule a žáci mají k dispozici pevné počítače nebo notebooky. Žáci využívají několik odborných učeben. Učebny pro informatiku (ICT) a přírodovědné předměty (Fyz, Př, Ch) mají velmi kvalitní technické vybavení, které je pravidelně obměňováno a modernizováno. V celé škole je bezdrátové WIFI připojení.
 
Odborná učebna pro společenské vědy (Dějepis, Etická výchova, VDO) je upravena tak, aby měla „morální kredit“ v podobě obrazů významných osobností ze současnosti a historie, Etický kodex, Ústavu ČR atd. Žáci mají interaktivní tabuli, aby mohli pracovat s učebnicemi FRAUS, která má licenci pro práci s danou technologií.
 
Odborná učebna pro výuku cizích jazyků (Aj, Nj) odpovídá vybavením výuce cizích jazyků, včetně zvukového zařízení pro poslech. Všichni žáci mají dispozici notebooky.
 
Odborná učebna pro čtenářskou gramotnost a Školní knihovna je nejenom odbornou, ale i běžnou učebnou a slouží zároveň jako relaxační místností pro čtenáře v době půjčování knih.
 
Ve výtvarné a pracovní výchově nebo v zájmovém kroužku mohou žáci využívat keramickou pec, grafický lis, hrnčířský kruh a tkalcovské stavy. Učebnu pro přípravu pokrmů využívají nejen ve výuce, ale i v kroužku vaření.
 
Školní družina, školní klub, zájmové činnosti
Pro žáky jsou každý den k dispozici školní družina a školní klub od 6 do 16 hodin. Žáci I. stupně se mohou přihlásit na libovolný počet zájmových kroužků, žáci II. stupně navštěvují ve volném čase školní klub s volnočasovými aktivitami. Všechny zájmové aktivity jsou na naší škole zdarma. Nabízíme, mimo jiné, logopedickou a dyslektickou péči.

Zaměstnanci školy
Ve škole je více než 60 zaměstnanců, včetně provozních. Všichni vyučující mají odpovídající kvalifikaci a stále pracujeme na zvyšování kompetencí pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, pro děti nadané a děti s cizí národností. Ve škole máme vlastní Školní poradenské pracoviště, které má speciální pedagogy se specializací na výukové poruchy učení a chování, PAS, mentální postižení, kombinované postižení, tělesné postižení atd. Velkou část našich pedagogů tvoří asistentky pedagoga. Některé z nich jsou současně zdravotními sestrami, což nám umožňuje snazší aplikaci a pomoc při podávání léků přímo ve škole. Spolupracujeme s psychology a speciálními pedagogy, kteří u nás mají pravidelné konzultace.

Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.