www.krestanka.cz

        
Zápis školské rady č. 1 / 2018                                                                        V Jihlavě 31. 1. 2018
První zasedání školské rady bylo svoláno ředitelkou školy Mgr. Šárkou Glösslovou na základě Zákona č. 561 / 2004 Sb., školský zákon, § 167.
 
Program 1. zasedání školské rady
 
 1. Výsledky voleb
 2. Vznik nové školské rady, zvolení předsedy, místopředsedy a zapisovatele
 3. Schválení plánu práce ŠR do června 2018
 4. Personální změny ve školním roce 2018 / 2019
 5. Školní vzdělávací program; seznámení; legislativa; inkluzivní vzdělávání
 6. Koncepční záměry rozvoje školy
 7. Seznámení s provozem školy
 8. Zápis do 1. třídy
 9. Nákup nového vybavení dle potřeb žáků a vyučujících
 10. Zápis z jednání
 
Zápis školské rady č. 1 / 2018
 
1. Výsledky voleb na období 2018 - 2020
Přípravný výbor sečetl hlasy a potvrdil svými podpisy regulérnost a výsledky tajných voleb
do školské rady Křesťanské základní školy Jihlava. V průběhu přípravy a samotných voleb
se nevyskytly žádné skutečnosti, které by narušily jejich průběh.
 
2. Vznik nové školské rady byl proveden rozhodnutím školské rady ke dni 30. 11. 2017
Školská rada byla seznámena s jednacím řádem a ustanovena ve složení:
Předseda za zákonné zástupce: pan Josef Pykal
Místopředseda za zřizovatele: farář P. Mgr. Grzegorz Bajon, (Římskokatolický farní úřad Kamenice)
Zapisovatel za pedagogický sbor: paní učitelka Mgr. Pavlína Hochová
 
3. Plán práce školské rady na rok 2018
Školská rada schválila plán práce na rok 2018:
 
 • projednání legislativy, seznámení s inkluzivním vzděláváním a ŠVP ZV, vnitřní směrnice
 • nákup materiálu, pomůcek a drobné opravy
 • seznámení se s výsledky zápisu do 1. třídy (písemná forma bez osobních údajů)
 • seznámení s personálním obsazením (učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga)
 
4. Personální změny
 
 • seznámení s personálním obsazením (učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga)
 • přijetí nových pedagogů a případné zástupy budou provedeny s ohledem na dostatečné finanční prostředky
 
5. Školská rada byla seznámena se Školním vzdělávacím programem
Školní vzdělávací program Základní škola (Fraus a úprava obsahu pro žáky speciálních tříd), Školní vzdělávací program pro základní školu speciální (vlastní výukové materiály tvořené pedagogy školy); Projekt EU 
 
6. Koncepční záměry rozvoje školy v roce 2018
 
 • obnova technického vybavení
 • malování a opravy tříd v průběhu hlavních prázdnin
 • cíl – aprobace pedagogů u všech předmětů
 • zajištění speciálních pedagogů dle potřeb žáka (podpůrná opatření)
 
7. Seznámení s provozem školy
 
8. Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy proběhne v dubnu a předpokládáme otevření jedné první třídy. Důvodem přijetí pouze 20 žáků do běžné třídy je nedostatek prostor ke zřízení více tříd v ročníku.
 
9. Nákup nového vybavení dle potřeb žáků a vyučujících
Nové vybavení bude nakoupeno v průběhu roku 2018 za předpokladu, že budou dostatečné finanční prostředky, tj. zvýšený normativ na žáka.
 
10. Zápis z jednání
 
Zápis školské rady byl uzavřen a odsouhlasen všemi členy.
 
Podpisy:          Předseda                                                                                                       
                      Místopředseda                                                                                             
                      Zapisovatelka a členka ŠR                                                                           
 
 
 
 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.