www.krestanka.cz

Školní řád


Školní řád
 
I. OBECNÁ USTANOVENÍ
 
Školní řád upravuje podmínky soužití na Křesťanské základní škole Jihlava, nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava ve smyslu § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami, které se podílí na vzdělávání a výchově.
Všem osobám (žákům, zaměstnancům, zákonným zástupcům) je v rámci školního vyučování a v rámci činností, které spadají do působení školy, poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.
Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte a dbá na jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, na ochranu před nezákonnými útoky na jeho pověst).
 
Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy.
 
II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA VYUČOVÁNÍ
 
1. Základní práva a povinnosti žáků a postup při vyřizování podnětů žáků
 
Žáci mají právo
- na vzdělávání a školské služby podle školního vzdělávacího programu,
- na speciální péči, jedná – li se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
- zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků,
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se jejich vzdělávání,
- na informace a pomoc školy před všemi formami diskriminace, násilí a zneužívání,
- na respektování soukromého života žáka i jeho rodiny a na zachování důstojnosti,
- na pomoc nebo radu formou pohovoru s učitelem a vedením školy,
- na využití schránky důvěry či e-mailových adres vyučujících,
- ústní nebo písemné podněty žáků jsou řešeny dle závažnosti třídní učitelem, pedagogickou radou nebo vedením školy v soukromí nebo v kolektivu spolužáků.
 
Žáci jsou povinni
- řádně a pravidelně docházet do školy a vzdělávat se podle svého nejlepšího svědomí,
- průběžně spolupracovat s třídním učitelem a dalšími pracovníky školy,
- dodržovat školní řád, další vnitřní směrnice a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem nebo vnitřními směrnicemi,
- respektovat veškeré bezpečnostní pokyny vydané pracovníkem školy aktuálně v reakci na okamžitou situaci.
 
2. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců žáků
 
Zákonní zástupci žáka mají právo
- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a výchovy svého dítěte,
- na schůzku s vedením školy, třídní učitelkou a ostatními vyučujícími po předchozí telefonické nebo písemné domluvě,
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které se týkají vzdělávání jejich dětí,
- na přítomnost ve vyučování po dohodě s vyučujícím nebo vedením školy,
- na ochranu osobních údajů,
- být voleni do školské rady,
- písemně požádat o všechny změny a úpravy ve vzdělávání, pokud k nim dá poradenské zařízení doporučení.
 
Zákonný zástupce nemá právo pořizovat ve škole fotografie, audio nebo video záznamy žáků a zaměstnanců bez předchozí dohody s ředitelkou školy.
 
Zákonní zástupci žáka jsou povinni
- přijmout rodičovskou odpovědnost i při pobytu dítěte ve škole a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání a výchovy vyskytnou,
- zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy dle rozvrhu,
- v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho řádnou omluvu a informovat školu o důvodech takové nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem,
- dbát na domácí přípravu a pravidelně kontrolovat školní práci,
- pravidelně spolupracovat s třídním učitelem a dalšími pracovníky školy,
- na výzvu se dostavit do školy k projednání skutečností týkajících se vzdělávání a chování žáka,
- informovat školu o zdravotním stavu žáka, specifických zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a zejména o všech změnách, které v průběhu školního roku nastaly a to neprodleně poté, co se o takových změnách dozví,
- v případě onemocnění žáka infekčním onemocněním nebo podezření z nákazy dbát na to, aby se žák zdržel činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění,
- při zjištění výskytu vší u dítěte bezodkladně informovat třídního učitele a zabezpečit odvšivení žáka,
- oznámit škole údaje, které jsou důležité pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a údaje, které škola vyžaduje na základě dalších právních předpisů (jedná se zejména o jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti; o jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické a e-mailové spojení),
- řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.
 
 
 3. Základní práva a povinnosti školy
 
Škola má právo
- na zájem rodičů o práci jejich dětí a aktivní spolupráci rodičů v případě řešení problému jejich dětí jak kázeňských, tak prospěchových,
- na slušné jednání a chování ze strany žáků a rodičů; jednání musí být vedeno na rovnoprávné úrovni,
- na plnění povinností žáků souvisejících se vzděláním,
- na udělení výchovného opatření žákovi za porušení školního řádu, za neplnění povinností a za nevhodné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy,
- na nepřijetí žákovy omluvenky, je-li důvod absence v ní uvedený v přímém rozporu se zjištěnou skutečností,
- na vyloučení žáka ze školní družiny a školního klubu z důvodu chování, které je v rozporu se školním řádem,
- na uhrazení náhrady škody od zákonných zástupců žáka v případech, kdy bylo dokázáno, že žák úmyslně poškodil školní majetek nebo způsobil škodu na majetku v dočasném užívání (školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety apod.).
 
Škola je povinna
- poskytnout každému žákovi vzdělání v nejvyšší možné kvalitě,
- zachovávat mlčenlivost v soukromých záležitostech žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy,
- řešit případy související s ohrožením dětí během návštěvy školy – úraz, šikana, krádeže, ublížení na zdraví, ztráty atd.,
- informovat dle dohodnutých pravidel zákonné zástupce o prospěchu a chování jejich dětí a upozornit na dlouhodobé výchovné a prospěchové problémy dětí, náhlé zhoršení chování či prospěchu atd.,
- nabídnout zákonným zástupcům pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů jejich dětí,
- spolupracovat s odborem péče o dítě v případě, že žák dlouhodobě vykazuje podprůměrné učební výsledky nebo dlouhodobě porušuje pravidla školního řádu a jeho zákonní zástupci se školou nespolupracují.
 
4. Základní práva a povinnosti zaměstnanců školy
 
Práva a povinnosti zaměstnanců vyplývají z uzavřené pracovní smlouvy, zákoníku práce a dalších obecně závazných právních předpisů, z vnitřních směrnic (Dokument č. 3). Zaměstnanci mají právo na rovné zacházení, pokud jde o pracovní podmínky, odměňování, odbornou přípravu a funkční postup, na zajištění těch základních potřeb, které jsou nezbytné pro kvalitní práci. Jestliže se pracovník školy cítí poškozen v důsledku nerovného zacházení zaměstnavatelem, má právo se domáhat, aby bylo upuštěno od porušování práv nebo povinností vázaných na rovné zacházení. Zaměstnanci se musí vyvarovat nežádoucího chování sexuální povahy nejen ve vztahu k ostatním zaměstnancům, ale i ve vztahu k žákům. Jsou povinni dodržovat školní řád a další vnitřní směrnice školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou povinni se pravidelně účastnit školení PO a BOZP a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat a respektovat žákova práva, poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni.
V ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 
Všichni pedagogičtí pracovníci působí na žáky jednotným způsobem, žáka považují za svého partnera, kterému jsou nápomocni dle svých možností. Mají právo na další vzdělávání
a současně jsou povinni sledovat odbornou literaturu, právní předpisy a vnitřní školní směrnice. Mají právo na přímé a slušné jednání ze strany zaměstnavatele, informační zdroje nutné pro svou práci, odpovídající provozní podmínky a technické zabezpečení odpovídající odborným a didaktickým potřebám učitele. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc. Specifickou poradenskou pomoc poskytují zejména třídní učitelé, speciální pedagogové, výchovná poradkyně a školní metodička prevence.
Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují pedagogických rad a provozních porad. Na třídních schůzkách a konzultačních dnech informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.
 
 
5. Základní pravidla vzájemných vztahů ve škole
 
Všichni pracovníci a žáci školy se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace, dále
na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy. Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním, před nezákonnými útoky na jejich pověst. Dbají o to, aby nepřicházeli do styku s materiály
a informacemi pro ně nevhodnými. Nevměšují se do jejich soukromí a jejich korespondence. Zjistí-li, že dítě je vychováváno v nevhodném sociálním prostředí, nebo mají podezření, že je týráno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost věnují ochraně před návykovými látkami. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy nebo naopak je považováno za závažné porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3).
 
Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu, dalších nezbytných organizačních opatření a vnitřních směrnic školy. Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka. Veškeré informace o žákovi jsou důvěrné a všichni zúčastnění se řídí zákonem o ochraně osobních údajů, č. 101/2000 Sb.
 
 
 III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
 
1. Docházka do školy
 
Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná. Do zájmových kroužků, školní družiny a školního klubu se hlásí na začátku školního roku se souhlasem rodičů, proto musí zákonný zástupce případnou neúčast písemně omluvit vedoucímu zájmového kroužku. Zákonným zástupcem je odhlášení možné pouze na konci I. pololetí písemnou formou.
 
2. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování
 
Zákonný zástupce je povinen oznámit důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (osobně, telefonicky nebo e-mailem). Po návratu do školy musí být nejpozději do 3 vyučovacích dnů od skončení nepřítomnosti písemná omluvenka v žákovské knížce podepsaná zákonným zástupcem. Pokud tomu tak není, bude absence žáka označena jako neomluvená. V případě, že chce zákonný zástupce uvolnit dítě v průběhu vyučování, je nutná písemná žádost, ve které musí být uvedeno jméno dítěte, třída, důvod uvolnění, datum a přesný čas odchodu, podpis zákonného zástupce a prohlášení „Přebírám veškerou zodpovědnost za své dítě“. I v tomto případě je nutné, aby nepřítomnost byla omluvena písemně v žákovské knížce.
Žák 2. stupně, který musí opustit školu v průběhu vyučování, žádá o souhlas třídního učitele. Ten ho uvolňuje pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. V případě nepřítomnosti třídního učitele uvolňuje žáka pedagog, z jehož hodiny žák odchází, nebo zástupkyně ředitelky. V obou případech zůstává písemná žádost uložena ve škole – do doby než je nepřítomnost omluvena v ŽK. Žák 1. stupně může být uvolněn pouze při vyzvednutí zákonným zástupcem. Na jeden den může uvolnit žáka třídní učitel. Žádá-li zákonný zástupce o uvolnění na dva a více dnů, z jiných než zdravotních důvodů, požádá o souhlas ředitelky školy.
Před ukončením vyučování neopouští žák školu bez souhlasu vyučujícího. Svévolné opuštění školy je posuzováno jako závažné porušení řádu školy. Žák se v době mimo vyučování nezdržuje v prostorách školy a v přilehlých částech areálu školy. Za žáka nenesou vyučující žádnou odpovědnost mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, pokud dal rodič souhlas k opuštění školy.
Všechny absence žáka písemně omlouvají zákonní zástupci. V případě pochybností může třídní učitel vyžadovat lékařské potvrzení nepřítomnosti žáka. V případě prokázaných neomluvených absencí bude škola postupovat podle platné legislativy a kritérií pro udělování výchovných opatření.
 
3. Chování žáků ve škole
 
Žáci školy dodržují pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i spolužákům. Dbají důsledně pokynů pedagogických pracovníků (popř. pověřených správních zaměstnanců). Zodpovědně se připravují na vyučování a dodržují všechna uvedená ustanovení tohoto řádu. Žáci jsou si vědomi, že žáky školy zůstávají i v době mimoškolní - dodržují nepsané normy slušného chování a mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti a dodržují deklaraci žáků KZŠ Jihlava.
Do školy přicházejí žáci vhodně a čistě upraveni. Do šatních skříní a šatny si odkládají svrchní oděv a obuv. Škola neručí za ztrátu cenných věcí, které nejsou určeny pro výuku. Žáci se zodpovědně připravují na vyučování, zpracovávají zadané úkoly, na vyučování mají připravené potřebné pomůcky dle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Z důvodu bezpečnosti nosí na hodiny tělesné výchovy a školní akce odpovídající oděv a obuv.
Žáci udržují své pracovní místo a jeho okolí v čistotě a pořádku. Průběh vyučovací hodiny nenarušují chováním a činnostmi, které se neslučují se školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování. Přestávek využívají k přípravě na vyučování nebo k přechodu do jiných učeben a odpočinku. Při vstupu pracovníka školy nebo jiné oprávněné osoby do učebny a při jeho odchodu zdraví žáci povstáním. Není-li vyučující 5 minut po zahájení vyučovací hodiny ve třídě, hlásí služba nepřítomnost vyučujícího vedení školy nebo jinému učiteli.
Během vyučovací hodiny mají žáci vypnuté mobilní telefony a není dovoleno je během hodiny používat. Toto nařízení se netýká žáků zdravotně postižených, kteří mohou mít telefon zapnutý v průběhu vyučování v tichém režimu. Ve škole je zakázáno pořizovat fotografie, zvukové či obrazové záznamy. Při porušení těchto povinností bude mobilní telefon předán vedení školy k osobnímu vyzvednutí zákonným zástupcem. Nepřijatelné jsou rovněž útoky prostřednictvím e–mailů, SMS a jiných zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky atd.
 
4. Vnitřní režim školy
 
Žáci se shromažďují před budovou školy nejdříve v 7:35 a vstup je žákům umožněn v 7:40. Žáci vstupují do svých učeben přezutí. K přezutí nesmí sloužit z důvodů hygienických a provozních sportovní obuv a žádný druh obuvi s černou podešví.
Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná a končí pokynem vyučujícího.
 
Rozvržení vyučovacích hodin a přestávek:
 
Vyučovací
hodina
Začátek
vyučovací hodiny
Konec
vyučovací hodiny
Délka následující přestávky
(min)
0.
7:00
7:45
15
1.
8:00
8:45
10
2.
8:55
9:40
20
3.
10:00
10:45
10
4.
10:55
11:40
10
5.
11:50
12:35
10
6.
12:45
13:30
10
7.
13:40
14:25
5
8.
14:30
15:15
5
9.
15:20
16:05
 
Během vyučovací hodiny smí žák opustit své místo v učebně jen se souhlasem vyučujícího. Odchod žáka ze školy během přestávek či během vyučování je možný jen na základě písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka. Při výuce ve třídách i odborných učebnách se žáci řídí provozními řády těchto učeben, které jsou součástí vnitřních směrnic. Do všech učeben žák přechází s vyučujícím. Během přestávek jsou zajištěny dozory pedagogickými pracovníky. Rozpis dozorů je zveřejněn ve sborovnách a na chodbách v každém patře. V případě nepřítomnosti pedagoga je určen jiný pedagogický pracovník, který bude dozor za něj vykonávat. Všichni dozorující jsou o výkonu dohledu řádně poučeni.
Vyučující v poslední hodině odvádí žáky do šaten a vyčkává, než žáci opustí budovu školy. Zůstávají pouze žáci, kteří jsou řádně zapsáni do školní družiny nebo školního klubu.
Po odchodu ze školy zůstávají šatny a skříňky prázdné, škola neručí za odložené věci žáků po skončení vyučování. Pokud jsou žáci zapsáni do školního klubu, mohou zde pod dohledem pedagoga strávit volný čas v polední přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
 
Pravidla příchodu žáka do školní družiny i školního klubu a odchod žáka jsou součástí provozních řádů školní družiny a školního klubu.
 
 
IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ, JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
 
Všechny osoby, které se podílí na vzdělávání a výchově, jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy. Zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice PO a BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. Žáci jsou pravidelně seznamováni s pravidly bezpečnosti a o jejich informování je proveden záznam v třídní knize.
 
Žák dodržuje principy bezpečného školního prostředí
a) při vstupu do školy i při opouštění školy mimo pravidelný čas nepouští do budovy cizí osoby,
b) hlásí cizí osobu, která se pohybuje ve škole bez doprovodu známé dospělé osoby,
c) hlásí podezřelé chování i ze strany spolužáků (držení zbraní, násilí, výhrůžky a jiné podezřelé aktivity),
d) v každé krizové situaci se obrací na třídního učitele nebo vedení školy.
 
Při všech školních činnostech se chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob, a nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních. Žák plně respektuje vnitřní řády odborných pracoven a učeben. Chová se dle platných zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech. V případě zranění či nevolnosti žák okamžitě informuje vyučujícího, který ho odvede do sborovny nebo ředitelny, provede základní ošetření a neprodleně informuje zákonného zástupce. Do vyzvednutí zákonným zástupcem je žák pod dohledem pedagogického pracovníka. Žáci dodržují při příchodu i odchodu ze školy, při přechodech na akce mimo budovu školy pravidla silničního provozu
a pokyny doprovázejících osob. Před začátkem a po skončení vyučování se nezdržují před budovou školy déle, než je nezbytně nutné. Do školní jídelny odcházejí samostatně po skončení vyučování přímou cestou, pokud nejdou se školní družinou nebo školním klubem. V jídelně se řídí základními pravidly stolování a slušného chování.
 
Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví a životy svých spolužáků, neprodleně informovat zaměstnance školy o případech zranění, úrazu, fyzického napadení, nebo jiné formy útisku vlastní osoby, nebo jiné osoby, jehož byl přítomni. Zaměstnanci školy účinně preventivně působí na žáky i jejich zákonné zástupce s cílem zamezit šíření infekčních onemocnění (např. pedikulózy) mezi žáky. Při zjištění výskytu vší u žáka bezodkladně informují o zjištění zákonného zástupce žáka a požádají ho o vyzvednutí žáka z výchovně vzdělávací činnosti a zajištění léčení.
 
Ve všech prostorách školy a při akcích pořádaných školou je zakázáno
a) kouřit. Porušení zákazu kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za hrubé porušení školního řádu.
b) užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště hrubé porušení školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně - právní ochrany dětí a Policii ČR.
c) distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení.
d) používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu.
e) manipulovat s otevřeným ohněm. Při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.
f) používat chemické prostředky k čistění oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek, manipulovat se spreji, různými agresivními vůněmi apod.
 
Při porušení těchto zákazů využije ředitelka školy všech možností daných jí příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci.
 
Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitelka školy uváží postih žáků, kteří tento zákaz přestoupí. O svých zjištěních bude informovat jejich zákonné zástupce a příslušné orgány.
Všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele nebo vedení školy. Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí, směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti. Je zakázáno přinášet do školy předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví nebo narušují dobré mravy.
 
Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken. Je přísně zakázáno vylézání a vyklánění se z oken, sedání do oken, vyhazování různých předmětů a vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken.
 
Žákům se nedoporučuje přinášet do školy hodnotné předměty a větší obnosy peněz z důvodu možného odcizení, za případnou ztrátu škola nezodpovídá. Peníze a cenné věci je možné si uložit u třídního učitele nebo vedení školy. Zjistí – li tak žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit.
 
Při výjezdu třídy do školy v přírodě, na lyžařský výcvik, na školní výlet či zájezd jsou žáci povinni dodržovat organizační a bezpečnostní pokyny, které jsou jim v souvislosti s danou akcí vydány, stanovený režim dne a pokyny pro dobu nočního klidu. Při pobytu v ubytovacím zařízení dodržují žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví předpisy o požární ochraně platné v tomto objektu, respektují pokyny vydané odpovědným pracovníkem tohoto zařízení v souvislosti s bezpečností, ochranou zdraví a požární ochranou. Za dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelkou školy. Pro pořádání mimoškolních akcí jako je škola v přírodě, lyžařský výcvik a zahraniční zájezd platí pokyn ředitelky školy, ve kterém je zahrnuta i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví.
 
Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitelkou školy. Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.) má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu. Škola má vypracovaný minimální preventivní program, školní metodička prevence sleduje jeho plnění, průběh a zpracovává hodnotící zprávy. Program je aktualizován tak, aby odpovídal současným trendům v oblasti rizikového chování.
 
 
V. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ
 
Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Žákům je zakázáno manipulovat s technickým vybavením všech tříd i odborných učeben. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí, udržuje čistotu a pořádek ve své skříňce. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek ve třídě. Žák nesmí manipulovat s elektrickými rozvody a spotřebiči, s vybavením odborných pracoven a s uloženými exponáty a modely.
 
 
VI. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
 
Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu, v příloze č. 1 – „Klasifikační řád“.
 
 
VII. PODMÍNKY UKLÁDÁNÍ VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ
 
Tyto podmínky jsou pro svoji rozsáhlost uvedeny v dílčí, samostatné části školního řádu – v příloze č. 2 – „Kritéria pro udělování výchovných opatření“.
 
 
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
Poučení o povinnosti dodržovat školní řád
 
Podle § 30 školského zákona č. 561 / 2004 Sb. je školní řád zveřejněn na chodbách
I. a II. stupně. Dále je součástí třídní knihy každé třídy. Žáci školy jsou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli při jejich nástupu do školy. Toto poučení o povinnosti dodržovat školní řád je vždy zaznamenáno v třídních knihách. Zákonní zástupci žáků jsou informováni o vydání řádu školy dopisem od ředitelky školy. Svým podpisem stvrzují, že školní řád četli a jsou si vědomi svých práv a povinností, stejně jako práv a povinností svých dětí. Řád je zpřístupněn rovněž na webových stránkách školy – www.krestanka.cz.
 
Školní řád je platný od školního roku 2015 / 2016.
Školní řád schvaluje pedagogická rada a školská rada.
Změny lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost. Všechny změny ve školním řádu podléhají schválení.
 
Školní řád KZŠ Jihlava je součástí vnitřních směrnic školy a vydán v souladu doporučením MŠMT
– čj. MSMT-10862/2015.
 
 
Směrnice nabývá účinnosti dnem 4. 9. 2017.                                                      
                                                                                       Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy
 
Copyright © 2018 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.