www.krestanka.cz

Stanovy školního parlamentu


Stanovy školního parlamentu KZŠ Jihlava
 

Cíle školního parlamentu

 • Být prostředníkem mezi žáky a učiteli, vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.
 • Předcházet výskytu negativních jevů mezi žáky a dohlížet na dodržování školního řádu.

Obecná ustanovení

 • Volby do parlamentu probíhají vždy na začátku školního roku (v září).
 • V každé třídě od 5. do 9. ročníku jsou zvoleni 2 členové parlamentu.
 • Členové ŠP jsou vždy voleni svými spolužáky.
 • Svou funkci členové zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 • Všichni členové parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
 • Členové parlamentu zvolí na první schůzce svého předsedu.
 • Parlament se schází pravidelně jednou v měsíci v předem dohodnutém termínu.
 • Mimořádnou schůzku parlamentu může svolat kterýkoli člen prostřednictvím předsedy (předsedkyně).
 • Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
 • ŠP nezasahuje do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitelky školy. Rozhodnutí ředitelky školy a vedení školy bude ŠP respektovat.
 • V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.
 • Z každého jednání parlamentu je pořízen zápis.


Povinnosti člena školního parlamentu

 • Pravidelně se účastnit všech řádných i mimořádných jednání parlamentu, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu.
 • Zastupovat třídu při řešení problémů.
 • Informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.
 • Konzultovat projednávané problémy se spolužáky.
 • Náměty z řad spolužáků přenášet na jednání parlamentu.


Práva člena školního parlamentu

 • Vyslovit svůj názor.
 • Dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s výukou i provozem školy.
 • Radit se se třídou.
 • Být seznámen s řešením každé vznesené připomínky.

 

Stanovy školního parlamentu byly schváleny dne 2. 10. 2007

Copyright © 2023 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.