www.krestanka.cz

Stanovy školního parlamentu 2023/2024


Stanovy školního parlamentu
Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3
 
Cíle školního parlamentu
 • Být prostředníkem mezi žáky a učiteli, vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.
 • Předcházet výskytu negativních jevů mezi žáky a dohlížet na dodržování školního řádu.
Obecná ustanovení
 • Volby do parlamentu probíhají vždy na začátku školního roku (v září).
 • V každé třídě od 5. do 9. ročníku jsou zvoleni 2 členové parlamentu, ve speciální třídě (6. až 9. ročník) 1 člen parlamentu.
 • Členové ŠP jsou vždy voleni svými spolužáky.
 • Svou funkci členové zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 • Všichni členové parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí   1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí  hlasovací právo nemají.
 • Členové parlamentu jsou rozřazeny do pracovních skupin – organizátoři, zpravodajci, grafici, mluvčí
 • Parlament se schází pravidelně (dvakrát měsíčně) v předem dohodnutém termínu.
 • Mimořádnou schůzku parlamentu může svolat kterýkoli člen prostřednictvím organizátorů.
 • Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
 • ŠP nezasahuje do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitelky školy. Rozhodnutí ředitelky školy a vedení školy bude ŠP respektovat.
 • V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.
 • Z každého jednání parlamentu je pořízen zápis.
 
Povinnosti člena školního parlamentu
 • Pravidelně se účastnit všech řádných i mimořádných jednání parlamentu a na zasedání chodit včas, v případě nepřítomnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu.
 • Informovat pravdivě své spolužáky o průběhu zasedání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl, a naopak ze třídy předávat informace do ŠP.
 • Podílet se na činnostech ŠP.
 • Propagovat a reprezentovat školu.
 • Řádně si doplňovat zameškané učivo z hodin, pokud se zasedání či činnost parlamentu koná v době výuky.
 
Práva člena školního parlamentu
 • Vyslovit svůj názor.
 • Dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s výukou i provozem školy.
 • Radit se se třídou.                                                  
 • Být seznámen s řešením každé vznesené připomínky.
 
Práva a povinnosti vedení školy
 • Škola poskytne pro činnost žákovského parlamentu zázemí (prostory).
 • Člen žákovského parlamentu bude uvolněn z hodin, jestliže si to budou žádat jeho povinnosti.
 • Škola bude informovat o činnostech parlamentu prostřednictvím dostupných prostředků (web školy, média, na pedagogické radě).
 • Škola bude podporovat ŽP a jeho činnosti (pravidelné schůzky s vedením, záštita nad projekty).
 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.